Sökning: "brookfieldviskosimeter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet brookfieldviskosimeter.

  1. 1. Metod för bestämning av mängd föryngringsmedel till returasfalt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

    Författare :Robert Thylander; Niclas Gustavsson; [2013]
    Nyckelord :returasfalt; föryngringsmedel; brookfieldviskosimeter; wlf-samband; bitumen; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Bitumen från returasfalt blandas med olika mängd föryngringsmedel. Viskositeten hos komponenterna och olika blandningar mäts med Brookfieldviskosimeter vid olika temperaturer. Mätresultaten jämförs med beräknad viskositet utifrån skattade WLF-samband.. LÄS MER