Sökning: "brott och straff"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden brott och straff.

 1. 1. Hur det personliga blev politiskt. En innehålls- och begreppsanalys av Socialdemokraternas kriminalpolitik 1970-2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Sillrén; [2019]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; kriminalpolitik; begreppshistoria; innehållsanalys; valmanifest; feminism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att analysera utvecklingen av Socialdemokraternas retorik i kriminalpolitiska frågor genom att placera den i en historisk kontext. Arbetet bygger på en studie av partiets valmanifest under perioden 1970-2018. LÄS MER

 2. 2. Den dynamiska budgivningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Bodell; Linnea Agorelius; Caroline Ringblom Hveem; [2019]
  Nyckelord :budgivning; fastighetsmäklare; anbudsförteckning; god fastighetsmäklarsed; legalitetsprincipen; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : I denna rättsvetenskapliga studie är syftet att diskutera hur den dynamiska rättstillämpningen i fastighetsmäklarlagen förhåller sig till legalitetsprincipen under en budgivningsprocess. En övergripande lydelse av legalitetsprincipen är inget brott utan lag inget straff utan lag. LÄS MER

 3. 3. Höjda straff och hårdare tag mot brott: en studie av den nyklassiska skolans inflytande på straffsystemet och kriminalpolitiken i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Olsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; rättshistoria; legal history; rättsvetenskap; law; straffteori; penal theory; den nyklassiska skolan; the neoclassical school.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to describe the neoclassical school, as well as the develop-ment of the criminal system and criminal policy in Sweden as from 1965 until 2019, and to also analyse if the neoclassical school has had any influ-ence on the development. The study is based on the following main issue: is the punitive development of the criminal system and criminal policy of the recent decades a result of the neoclassical school's influence. LÄS MER

 4. 4. I likhet med brott lönar sig inte straff... eller?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Källman; [2018]
  Nyckelord :Swedish prison; crime relapse; preventive work; motivational interviewing;

  Sammanfattning : The aim of the study is to gain an understanding of how the preventive work of crime relapse practically appears in the Swedish prisons. The aim of the study is also to gain an understanding of the difficulties with the preventive crime relapse work in Swedish prisons. LÄS MER

 5. 5. All lek sker på egen risk! – Om barns skadeståndsansvar i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nea Rix; [2018]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; straffrätt; rättsvetenskap; barnrätt; rättshandlingsförmåga; jämkning; ersättningsansvar; straffbarhetsålder; barnkonventionen; särbehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alla är vi barn i början. Med stigande ålder utvecklas förmågan att skilja på vad som är rätt och fel. Unga personer har begränsade möjligheter att bedöma risker och överblicka konsekvenserna av olika beslut. Likväl kan skadeståndsskyldighet bli aktuellt redan i ett tidigt skede av livet. LÄS MER