Sökning: "brott tidningar"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden brott tidningar.

 1. 1. Nyhetsmediernas rapportering om mördare : En kvalitativ innehållsanalys av svenska tidningsmedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Gabriella Lundevall; Natalie Rönn Westling; [2021]
  Nyckelord :Gender; female killers; male killers; normative femininity; hegemonic masculinity; media.; Genus; kvinnliga mördare; manliga mördare; normativ femininitet; hegemonisk manlighet; media.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur manliga- och kvinnliga mördare porträtteras i nyhetsmedia samt de eventuella skillnader som finns i porträtteringen. Fokus ligger på att se om det finns ett tydligt mönster för hur dessa fyra mördare porträtteras i media samt skillnader mellan en manlig mördare och en kvinnlig mördare som har begått snarlika brott. LÄS MER

 2. 2. Avskyvärda monster och förstörda offer : En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningen av sexuella övergrepp mot barn på internet i svensk- och kanadensisk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandström; Alice Green; [2020]
  Nyckelord :Qualitative content analysis; sexual abuse of children; internet; Sweden; Canada; media framing; Kvalitativ innehållsanalys; sexuella övergrepp mot barn; internet; Sverige; Kanada; mediegestaltning;

  Sammanfattning : 20 procent av världens barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp och i och med internets utveckling har gärningsmän fått fler möjligheter att kontakta barn i sexuella syften. Det finns tydliga riktlinjer för hur sexuella övergrepp mot barn ska framställas i media och hur gestaltningen påverkar offren. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig brottslighet : En kvalitativ studie av svensk press och deras framställning av kvinnliga förövare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig brottslighet; genus; media;

  Sammanfattning : Kvinnor och kvinnliga förövare har genom tiderna kommit i skymundan då både forskning och media har fokuserat på männen i allmänhet och manlig brottslighet i synnerlighet. Och detta är problematiskt eftersom kvinnor utgör en del av samhället. LÄS MER

 4. 4. Lönsamma brott : En kvantitativ studie av svensk kriminaljournalistik 1989-2019

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Torbjörn Pettersson; [2019]
  Nyckelord :journalistik; subjektivitet; fakticitet; kvantitativ; marknadsdriven;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Denna studie avser analys av sammanlagt 160 svenskanyhetsartiklar från Dagens Nyheter och Östersunds-Posten under 1989-2019, i syfte att utrönaeventuella negativa förändringar av tidningarnas kriminaljournalistik under angiven tid. Defrågeställningar som uppställts i studien och prövas, avser om dessa tidningar under denangivna tiden förändrats negativt och över tid blivit mer subjektiva, mer sensationella och förnyhetskonsumenterna lättillgängliga, med en lägre grad av fakticitet, om sådana förändringarkan bero på förändrade marknadsförutsättningar sedan 1989. LÄS MER

 5. 5. Styckmörderskan och styckmördaren : En jämförande textanalys om mediernas framställning av en kvinnlig och en manlig styckmördare

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Carl Hempel; Jonathan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Aftonbladet; Dagens Nyheter; Diskursanalys; Genusteori. Gestaltningsteori;

  Sammanfattning : Studiens fokus ligger på att undersöka om det förekommer skillnader i hur svenska tidningar skildrat två gärningspersoner med olika könstillhörigheter utifrån ett genusperspektiv. För att ställa forskningsfrågan på sin spets är de valda gärningspersonerna dömda för ett av Sveriges grövsta brott, styckmord. LÄS MER