Sökning: "brottsbalken"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade ordet brottsbalken.

 1. 1. Provokativa åtgärder som polisiär arbetsmetod - En rätts(o)säker och (o)önskad lösning i förhållande till 6 kap 10 a § BrB?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amila Zahirovic; [2022]
  Nyckelord :provokation; rättssäkerhet; grooming; straffrätt; kontaktbrott; polismetod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De provokativa åtgärderna är en polisiär arbets- och utredningsmetod, vilken traditionellt beskrivs som att polisen i sitt brottsbekämpande arbete lockar fram beteenden från en enskild brottsmisstänkt, i form av yttranden eller handlingar, som kan vara ofördelaktiga för vederbörande. De provokativa åtgärderna har använts inom den polisiära verksamheten en längre tid, trots avsaknad av lagreglering på området, och har särskilt kritiserats då polisen riskerar att agera i en gråzon mellan vad som är tillåtet och otillåtet. LÄS MER

 2. 2. Särbehandling av unga myndiga lagöverträdare i påföljdsbestämningen - I ljuset av ändringen i 29 kap. 7 § brottsbalken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristina Tansjö; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; ungdomsrabatt; ungdomsreduktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 2nd of January an amendment came into effect that means young adult offenders in the 18-20 age group will no longer get special treatment in the determination of sanctions when the crime is of a more serious degree. This essay is about the amendment that has been done to chapter 29 section 7 in the Swedish Penal Code. LÄS MER

 3. 3. Våldtäktsbrottet över tid : En yttre rättshistorisk analys av våldtäktsbrottet från 1734 års lag till och med lag 2018:618

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Lidström; [2022]
  Nyckelord :våldtäkt; våldtäktsbrottet; våldtäktsbrottets utveckling; 1734 års lag; strafflagen; brottsbalken; kvinnohistoria; rättshistoria; yttre rättshistorisk analys; sexualitet och könsroller;

  Sammanfattning : Under 1734 års lags tillämpningsperiod var våldtäktsbrottets syfte att skydda ära och heder. Det innebar att kvinnor som av rättsväsendet och samhället sågs som osedliga inte erhöll samma skydd som ärofulla kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Oaktsam våldtäkt - vad utgör grov oaktsamhet? - En studie av domstolars resonemang gällande grov oaktsamhet i mål om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Johannesson; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; oaktsam våldtäkt; oaktsamhet; uppsåt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, Sweden passed a new law regarding rape, which is based on consent. Prior to this, a certain amount of force or threat was required, but the current legislation is based on the lack of voluntary participation. A new offense was passed, negligent rape. LÄS MER

 5. 5. Domstolens rättstillämpning kring sexualbrott mot barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Tern; Johanna Rydgren; [2022]
  Nyckelord :Barn; brottsoffer; lagstiftning; våldtäkt; sexuellt övergrepp; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie problematiserar rättstillämpningen i fall där brottsrubriceringen “Våldtäkt mot barn” ogillas som domslut och “Sexuellt övergrepp mot barn” tillämpas istället. Studien analyserar domstolens argument och rättstillämpningen för dessa brott mot barn. LÄS MER