Sökning: "brottsbekämpande myndigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden brottsbekämpande myndigheter.

 1. 1. Hur svenska myndigheterna begränsas då de ska agera mot illegal verksamhet på Darknet : -Definition samt myndigheters påverkan -Svenska lagstiftningens begränsningar på myndigheternas arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Patrik Alyass; William Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Darknet; Deepweb; IT Crime; Surface web; Darknet History; Silk Road; Tor; Bitcoin; Cyber Crime; Internet drugs; Online drug market; Crypto market; Darknet Forensic; Darknet Market; Crime on Darknet; Darkweb; IT brott; Internet relaterade brott; Drogförsäljning på nätet;

  Sammanfattning : Darknet är en del av den djupa webben, som är en icke indexerad del av internet. Det används för olika ändamål, till exempel att köpa läkemedel och finansiell information. Tillgången till Darknet kan vara anonym genom att använda TOR och Bitcoin. LÄS MER

 2. 2. Hemlig dataavläsning - Ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet, eller en alltför långtgående inskränkning av individens rättigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet; effektivitet; effektivitetsbegreppet; brottsbekämpande myndigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning samt att jämföra den med tidigare tvångsmedelslagstiftningar och utvärdera tillämpningen av dem. Detta görs för att få möjlighet att analysera lagens lämplighet och den avvägning som lagen aktualiserar i dess införande och tillämpning, nämligen intresset av en effektiv brottsbekämpning å ena sidan och intresset av den personliga integriteten å andra sidan. LÄS MER

 3. 3. Vem skyddar vi egentligen? – En studie om beslagsförbudet av skriftlig handling mellan närstående och begränsningens konsekvenser för utredningar av brott mot barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; rättsvetenskap; barnrätt; tvångsmedel; processrätt; straffprocessrätt; barnkonventionen; brottmål; brottsoffer; criminal law; criminal procedural law; children´s rights; victims of crime; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på barnet som brottsoffer och behandlar barnets ställning i brottmålsprocessen. Barn som brottsoffer är att se som s.k. skyddslösa i och med att de utgör en särskilt utsatt grupp, detta med tanke på deras beroendeställning till vuxna. LÄS MER

 4. 4. Statssuveränitetens inverkan på transnationell insamling av digitala bevis – Om brottsbekämpande myndigheters rätt att tillgodogöra sig material lagrat inom en annan stats territorium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Modern teknologi har lett till utmaningar för de brottsbekämpande myndigheternas utredande verksamhet. Digitala bevis av relevans för ett brott begånget i en viss stat kan lagras på en server i en annan stat. Bevisens geografiska position kan också döljas med anonymitetsverktyg. LÄS MER

 5. 5. Inhämtning av digital bevisning vid sexualbrott mot barn via internet - Avvägningen mellan effektivitet och personlig integritet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Laurita Krisciunaite; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; sexualbrott mot barn; sexuella övergrepp mot barn; internet; grooming; digital bevisning; våldtäkt; personlig integritet; effektivitet; brottsbekämpning; elektronisk kommunikation; LEK; straffprocesuella tvångsmedel; hemliga tvångsmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den ökande internetanvändningen och teknikutvecklingen har lett till en förflyttning av traditionella brott till den digitala miljön. Internet möjliggör kommunikation i en annan utsträckning än tidigare och större möjligheter för sexualförbrytare att kontakta barn i syfte att utsätta dessa för sexuella övergrepp. LÄS MER