Sökning: "brottsföreyggande"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet brottsföreyggande.

  1. 1. Brottsprevention genom fysisk design : en studie av ett utegyms trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Stina Hjertén; Tove Tham; [2021]
    Nyckelord :fysisk planering; brottsföreyggande; trygghet; situationell prevention; utegym; utsatta områden; CPTED; Eyes on the street;

    Sammanfattning : Människans behov av interaktion i stadens offentliga rum förutsätter att den offentliga miljön är trygg och säker att vistas i. Ett område som upplevs otryggt kan leda till frånvaro av användare, vilket kan bidra till ytterligare otrygghet i området. LÄS MER