Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. ”Barns tid med sina föräldrar och utsattheten för brott” : En kvantitativ studie om sambandet mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rickard Jakbo; [2019]
  Nyckelord :victimology; parental support; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; adolescents; viktimologi; brottsoffer; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; föräldrar; barn;

  Sammanfattning : Trots att barns relation till sina föräldrar har tillmätts stor betydelse i flera teorier om brottsutsatthet har ingen svensk- eller engelskspråkig studie undersökt sambanden mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott. Genom logistisk regression av enkätsvaren från 1 248 svenska barn mellan 10 och 18 år och  deras föräldrar undersöks två hypoteser: 1) att tiden som barn och unga har med sina föräldrar är negativt korrelerad till utsatthet för brott och 2) att detta samband kvarstår men försvagas efter kontroller för klass och ekonomisk status. LÄS MER

 2. 2. Studenters uppfattning om stalkning av ideala brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marilena Afrim; Jessica Hällström; [2019]
  Nyckelord :ideal victim; non-ideal victim; stalking; perception; severity; students; Idealt brottsoffer; icke-idealt brottsoffer; stalkning; uppfattning; allvarlighetsgrad; studenter;

  Sammanfattning : Studenters uppfattning om stalkning skiljer sig åt. Kvinnor anser att flerh ändelser är stalkning medan män tänker att händelserna inte klassificeras som stalkning. Män tänker även att det oftare är offrets egna fel att denne blir utsatt. LÄS MER

 3. 3. Anknytningsmönster hos patienter med exilbakgrund och Posttraumatiskt Stressyndrom - en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Désirée Ricken; [2016]
  Nyckelord :Attachment - exile - post traumatic stressyndrom;

  Sammanfattning : Inledning: Sedan PTSD har blivit en diagnos i den psykiatriska diagnosmanualen DSM har forskningen i detta område ökat mycket. Samtidigt har man kunnat se att tidiga traumatiska upplevelser framför allt med anknytningspersoner ökar prevalensen för utveckling av psykiatriska och somatiska sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Trygghet i Stockholms stadsdelar : En kvantitativ studie om anledningar till skillnader i trygghetskänsla

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anita Karlsson; Susanne Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Trygghet; Rädsla för brott; Stockholm; Brottsoffer; Broken Windows; Defensible Space;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks orsaker till variation i trygghetskänslan bland de boende i Stockholms olika stadsdelar. Tidigare forskning visar på att individuella faktorer påverkar hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde, där vissa grupper är otryggare än andra grupper. LÄS MER

 5. 5. SoL 5 kapitlet 11 § : En Kvantitativ Studie om hur Socialtjänsten Uppfyller sitt Ansvar för Brottsofferstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Nordstrand; [2016]
  Nyckelord :Brottsofferstöd socialtjänst brottsoffer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om socialtjänster tillämpar 11 § i 5 kapitlet Socialtjänstlagen, där ansvaret för brottsofferstöd är lagstadgat. Samt ge en inblick i hur arbetet ser ut då kommunerna arbetar med brottsutsatta. LÄS MER