Sökning: "brottsprevention kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden brottsprevention kvinnor.

 1. 1. Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden : En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linn Johansson; [2020]
  Nyckelord :Perceived safety; crime prevention through environmental design; the Million Programme; Sätra; feministic city planning; Upplevd trygghet; brottsprevention genom arkitektonisk design; miljonprogrammet; Sätra; feministisk stadsplanering;

  Sammanfattning : Sätra är en stadsdel i Gävle kommun som byggdes under miljonprogrammet. När Sätra byggdes var många av byggnaderna standardiserade för kostnadseffektivitet. Stadsdelen har idag ett rykte med brottsproblematik och otrygga invånare, allra mest kvinnorna. LÄS MER

 2. 2. Orsaksanalyser i praktiskt brottsförebyggande arbete : Hur ofta genomförs de och varför genomförs de inte?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Ekberg; Josefine Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :causal crime analysis; practical crime prevention; evidence-based crime prevention; orsaksanalys; praktiskt brottsförebyggande arbete; kunskapsbaserad brottsprevention;

  Sammanfattning : Orsaksanalyser av problembilder i praktiskt brottsförebyggande arbete är ett relativt outforskat område. Tillgänglig forskning fokuserar primärt på utsträckningen av arbetet. Föreliggande studie syftar att bidra med ytterligare en aspekt. LÄS MER

 3. 3. Externaliserat och internaliserat beteendes samband med utsatthet för brott

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jens Falk; Sofie Hautanen; [2019]
  Nyckelord :Externalizing behavior; internalizing behavior; victimization; university students; Externaliserat beteende; internaliserat beteende; utsatthet för brott; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka sambandet mellan internaliserat ochexternaliserat beteende och utsatthet för brott. En kvantitativ ansats användesdär data samlades in i form av en webenkät som skickades ut till enstudentpopulation vilket resulterade i ett urval på 267 respondenter i åldrarna18 – 42 (M = 23,06 SD = 3,80). LÄS MER

 4. 4. Gender Based Perception of Safety : An exploratory among Stockholm residents

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sofia Norio; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A city is considered to be safe when people can move freely, without being concerned about being subjected to any crime. CPTED is a way to work with crime prevention in the society. Although safety and security are two distinct concepts, they can interact with each other in the work towards a more sustainable society. LÄS MER

 5. 5. Gender Based Perception of Safety : An exploratory among Stockholm residents

  Kandidat-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Sofia Norio; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A city is considered to be safe when people can move freely, without being concerned about being subjected to any crime. CPTED is a way to work with crime prevention in the society. Although safety and security are two distinct concepts, they can interact with each other in the work towards a more sustainable society. LÄS MER