Sökning: "brottsprevention"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet brottsprevention.

 1. 1. Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet : Det strikta ansvaret för barnets skadegörande handlingar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Kevin Navarro; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I huvudkapitel 2-5 redogörs för skadeståndslagstiftningens olika delar. Här beskrivs även den kritik som har funnits mot den reform gällande föräldraansvaret i 3 kap. 5 § skadeståndslagen som kom år 2010. Olika fall tas upp från verkligheten där skadestånd tilldömts. LÄS MER

 2. 2. Externaliserat och internaliserat beteendes samband med utsatthet för brott

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jens Falk; Sofie Hautanen; [2019]
  Nyckelord :Externalizing behavior; internalizing behavior; victimization; university students; Externaliserat beteende; internaliserat beteende; utsatthet för brott; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka sambandet mellan internaliserat ochexternaliserat beteende och utsatthet för brott. En kvantitativ ansats användesdär data samlades in i form av en webenkät som skickades ut till enstudentpopulation vilket resulterade i ett urval på 267 respondenter i åldrarna18 – 42 (M = 23,06 SD = 3,80). LÄS MER

 3. 3. Den kommunala planeringens betydelse för en trygg och säker stadsmiljö : En kartläggning över kommuners implementering av säkerhet och trygghet i planeringen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emil Holmlund; [2018]
  Nyckelord :Stadsplanering; Planering; Trygghet; Säkerhet; Kommuner; Stadsmiljö; CPTED; Situationell brottsprevention; Stadsutformning;

  Sammanfattning : Municipalities today have a great power to plan our future urban environment. With this great power comes an even greater responsibility. These new urban environments will become future generations habitats. The urban environment should be both safe and secure. LÄS MER

 4. 4. Polisiär brottsprevention i rättsstaten – Kan inhämtning i underrättelseverksamhet förenas med rättssäkerhet och rättstrygghet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Annika Ignell; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; hemliga tvångsmedel; underrättelseverksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The law on retrieval of data allows a secret coercive measure that enables the police to gather information about electronic communication for intelligence purpose. The aim of this thesis is to study how the requirements set in a state led by the rule of law, such as predictability in legal matters and sufficient safeguards against misuse, are satisfied in the law on retrieval of data, in relation to the right to respect for private life. LÄS MER

 5. 5. ”Det känns som att alla älskar att hata Malmö”. En rättssociologisk studie om mediebilden av Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Dalila Sirbubalo; Emma Liddle; [2018]
  Nyckelord :brottsprevention; Malmö; mediepåverkan; rättslig praktik; trygghet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish city of Malmö has a problem with crime, which is shown in official statistics. However, the crime rates in other comparable Swedish cities are very similar. Despite this fact Malmö is depicted as a more dangerous city by the media, and this image of Malmö has been internalised by many. LÄS MER