Sökning: "brownfield planning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden brownfield planning.

 1. 1. Urban ruderatmark som naturvårdsobjekt

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Milda Holmberg; [2020]
  Nyckelord :brownfield; ruderatmark; miljövård; bevarande; exploatering; föroreningar; naturvärden; biodiversitet; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Ruderatmarker, övergivna impediment som tidigare utvecklats för till exempel bostäder eller industri, som senare återkoloniserats med varierande ekologisk sammansättning är värdefulla för biologisk mångfald i urbana miljöer. Trots att de här markerna ofta har högre artdiversitet än mer intensivt skötta grönområden prioriteras de bort när det finns ett exploateringsbehov. LÄS MER

 2. 2. Sustainable urban districts: Identifying success factors and their (potential) implications for the transformation of Sege Park, Malmö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Transition Management; transition experiment; urban; district; Sege Park; brownfield;

  Sammanfattning : This thesis identifies factors for success and un-success in European sustainable urban development projects and subsequently aims to correlate them with the characteristics and practices of an on-going project, concluding in a set of policy recommendations. Worldwide urbanisation brings a concentration of activities contributing to environmental degradation and social injustice, which implies the need for implementing sustainable development practices in urban planning. LÄS MER

 3. 3. Velayat park : En plats för gränsöverskridande möten mellan människor med olika socioekonomisk status

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Hamon Abbasi; [2017]
  Nyckelord :Brownfield; persian gardens; qanats; urban planning; urban form; urban development; urban landscape; identity; green space; public space; socio-economic problems; Urban form; urbanmorfologi; stadsplanering; identitet; socioekonomi; Space syntax; Iran; Teheran; persisk trädgård; park;

  Sammanfattning : Tehran, the capital of Iran has undergone major urbanization in the last century, which has caused uncontrollable urban growth. Poor regulation and control of this growth has given rise to environmental problems including high air and water pollution. LÄS MER

 4. 4. The Growing City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Richard Almenius; [2016]
  Nyckelord :urban planning; sustainable urban design; redevelopment area; brownfield; farming; urban farming; food miles; food supply chain; freight; housing; aquaponics; production; London; Greenwich Peninsula; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : London is a large city, yet it’s almost entirely dependent on food from outside the city. The city imports 80 percent of its food, and much of it from abroad. Food is being transported longer and longer distances and these food miles (from producer to consumer) comes with great concerns about local and global sustainability. LÄS MER

 5. 5. Att rena mark med växter : en undersökning av fytoremediering som reningsmetod samt tillämpningsprinciper

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Classon; [2015]
  Nyckelord :fytoremediering; förorenad mark; landskapsarkitektur; sanering; postindustriella miljöer; urban design; rekreation; vegetationsbyggnad;

  Sammanfattning : Idag pågår ett stort arbete med inventeringar av många förorenade områden runt om i Sverige. Sanering av dem är ett aktuellt ämne då många av de förorenade områdena återfinns på nedlagda industriområden i centrala delar av städer som nu är aktuella för exploatering. LÄS MER