Sökning: "bruka historia"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden bruka historia.

 1. 1. Lögner utan pardon: En undersökning av hur Nordfront brukar historien om Förintelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Otto Toll; [2021]
  Nyckelord :Historiebruk; Icke-bruk av historia; Ideologiskt bruk av historia; Förintelsen; Förintelseförnekelse; Historierevisionism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bruket av historia kan ta sin form beroende på vilken historia som brukas och av vem som brukar den. Förintelseförnekelse är ett kontroversiellt att bruka historien på. Alla människor som har gått i svensk skola har någon gång hört om Förintelsen och dess konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Musik, mening och Merleau-Ponty

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Edward Mokkila Granlund; [2020]
  Nyckelord :fenomenologi; Merleau-Ponty; mening; upplevelse; musik; Phenomenology of Perception;

  Sammanfattning : Är upplevelsen av musik meningsfull och på vilket sätt är det möjligt för ett musikstycke att gestalta en yttre värld? I denna uppsats undersöker jag lite kort vad inom musiken skulle kunna förstås som en mening. Genom att se till olika förhållanden av meningsfullhet och musikalisk upplevelse går det att förstå dess breda förklaringssvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Bo och Bruka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Mathilda Kinde; [2020]
  Nyckelord :Gustavsberg; ekoby; Värmdö; Radhus; bostad; Thunolle; odling; permakultur; jordbruk; hållbarhet; kollektiv; gemenskap; bruksort; brukskultur; ekologisk;

  Sammanfattning : Ett bostadsområde i Gustavsberg med utgångspunkt ur tre aspekter; historia, hållbarhet och gemenskap, som svarar mot frågeställningen: Hur kan livsmedelsproduktion vara den styrande delen i bostadsplanering och hur kan det bidra till tillhörighet och gemenskap?Projektet har stark anknytning till Gustavsbergs historia och arkitektur, vilket speglas i bostadsområdet utformning stil och skala. Målet har varit att skapa ett bostadsområde som ger möjlighet för självförsörjning samt egeninflytande från de boende. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på det genetiska och genealogiska perspektivet i läromedel : En kvalitativ studie om lärares resonemang kring sin användning av olika läromedel i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Victoria Andrews; [2020]
  Nyckelord :Historieundervisning; genetiskt; genealogiskt; historiemedvetande; historiebruk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fokusera på hur lärare använder sig av det genetiska och genealogiska perspektivet i valet av olika läromedel i sin historieundervisning. Studiens tyngd ligger på den didaktiska frågan hur. Metoden som används i denna studie är av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 5. 5. Avspeglas rödrävspopulationen på rådjurspopulationen? : En analys av tre landskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Therese Kalling; [2020]
  Nyckelord :rödräv; rådjur; omnivor; herbivor; predation;

  Sammanfattning : Osämja mellan människan och rovdjuren har funnits sedan vi slutade jaga och började bruka jorden och bedriva lantbruk. En av de absolut viktigaste faktorerna som bestämmer vart en art förekommer, hur stark en stam är och hur den förändras över tiden, är predation. LÄS MER