Sökning: "brukare"

Visar resultat 1 - 5 av 486 uppsatser innehållade ordet brukare.

 1. 1. TVÅNG INOM LSS En kvalitativ intervjustudie om stödassistenters upplevelser och erfarenheter av tvång på LSS-boende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mattias Svensson; Viktor Hansson; [2020-01-23]
  Nyckelord :stödassistenter; LSS-boende; nedsatt beslutsförmåga; tvång och begränsningar; regelverk;

  Sammanfattning : Tvång och begränsningar är en del av vardagen i många olika vård och omsorgsverksamheter, samtidigt som det saknar lagligt stöd annat än vid enskilda ingripanden när en brukare är i akut fara. Vi har intervjuat sex stödassistenter från ett LSS-boende för att utveckla en bättre förståelse om varför de använder tvång i sin verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Bevattning i vallodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Gabriel Thor; [2020]
  Nyckelord :grovfoder; vattenbrist; torkstress; torka; bevattningsdamm; försommartorka;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie handlar om hur bevattning påverkar vallens av-kastning. Det är ett viktigt ämne att diskutera efter den extrema sommaren 2018. Med klimatförändringarna är det troligt att säsongerna blir mera vari-erande, trots det måste grovfoderförsörjningen till våra lantbruksdjur säk-ras. LÄS MER

 3. 3. Attraktivt arbete inom äldreomsorgen : Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för undersköterskor och vårdbiträden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Kristine Berglind Hallberg; Carina Olsén; [2020]
  Nyckelord :Elderly care; Attractive workplace; Assistant nurses; Care assistant; Home care; Retirement home; Äldreomsorg; Attraktivt arbete; Undersköterskor; Vårdbiträden; Hemtjänst; Omsorgsboende;

  Sammanfattning : Titel: Attraktivt arbete inom äldreomsorgen - Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för undersköterskor och vårdbiträden? Bakgrund och problematisering: Inom de närmaste åren kommer fler människor vara i behov av omvårdnadsinsatser. Detta på grund av att människan lever längre och därmed också har flera sjukdomsbilder och är i behov av en mer omfattande omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Seniorgrannskap i Karlskrona : ett gestaltande program för ett grannskap anpassat för seniorer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Amanda Andersson; [2020]
  Nyckelord :Äldres livsmiljöer; trygghet; seniorperspektiv; grannskap;

  Sammanfattning : Världen står idag inför en demografisk och urban utveckling - vi blir äldre och bor i allt större utsträckning i städer. Detta ställer i sin tur större krav på samhället i fråga om vård och omsorg samt långsiktig planering, då det behövs fler bostäder samt offentliga miljöer som är anpassade för äldre. LÄS MER

 5. 5. Enhetschefers komplexa verklighet : En kvalitativ studie om konkurrensutsatthet & etiska dilemman inom privat hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jessica Lindkvist; Marielle Backman; [2020]
  Nyckelord :Socialt arbete; ledarskap; etiska dilemman; privat hemtjänst; konkurrensutsatthet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka konkurrensutsatthet och etiska dilemman i arbetet för enhetschefer inom privat hemtjänst. Materialet inhämtades genom en kvalitativ webbenkät (n=16) med öppna svarsalternativ som besvarades utifrån två vinjettfall samt kvalitativa semistrukturerade intervjuer (n=4). LÄS MER