Sökning: "bruksortsmentalitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bruksortsmentalitet.

  1. 1. Barn av bruksandan : En studie om unga vuxnas platskänsla och dess roll i individens föreställningar om framtiden i bruksorten Hagfors.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Johanna Rickan; Malin Sundqvist; [2014]
    Nyckelord :identity; place belonging; adolescents; industrial town mentality; gender; identitet; platskänsla; ungdomar; bruksortsmentalitet; genus;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur de historiska mönstren på en bruksort, i fråga om arbetsmarknad och genuskontrakt, kan tänkas påverka ungdomar i valet att flytta eller stanna. Med utgångspunkt i statistik presenteras studiens problemformulering vilken fokuserar på den negativa befolkningsutveckling som råder i Värmland i allmänhet och Hagfors i synnerhet. LÄS MER