Sökning: "brytpunktssamtal i palliativ"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden brytpunktssamtal i palliativ.

 1. 1. Att få palliativ vård i hemmet – en litteraturöversikt från patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Andersson; Emelie Kjellström; [2021]
  Nyckelord :Experience; Home; Literature review; Palliative care; Patient; Hem; Litteraturöversikt; Palliativ vård; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård tillämpas för patienter med en obotlig sjukdom med målet att främja livskvaliteten och lindra lidande. När beslutet tas att vården kommer till ett palliativt skede genomförs ett brytpunktssamtal där patienten och närstående medverkar. LÄS MER

 2. 2. Att vårda vid livets slut : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse av att vårda i livets slutskede på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Ellen Andersson; Linda Denckert; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; livets slutskede; palliativ omvårdnad; upplevelse; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inledningsvis beskrivs den palliativa vårdens historia och dess utveckling sedan 1900-talet. Palliativ vård utgår ifrån fyra hörnstenar som är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelse av palliativ vård : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Naghi Alirezai; Kaselia-Krebs Ewane Epote; [2021]
  Nyckelord :family; life quality; palliative care; patient; experience; anhöriga; livskvalitet; palliativ vård; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med palliativ vård i livets slutskede är att främja välbefinnandet, lindra lidandet och att trygga livskvaliteten. Anhöriga och dess närstående ska ges stöd utifrån en helhetssyn där fysiska, psykiska, sociala och andliga behov säkerställs med hjälp av ett multiprofessionellt vårdteam. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Johannesson; Maria Holgersson; [2020]
  Nyckelord :breaking bad news; life experiences; nurses; palliative care; brytpunktssamtal; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser; lived experiences;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV BRYTPUNKTSSAMTAL MED PATIENT I LIVETS SLUTSKEDELITTERATURSTUDIEHolgersson M, Johannesson J. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad palliativ vård med en palliativ omvårdnadskonsult : En kvalitativ intervjustudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra det palliativa omhändertagandet på ett akutsjukhus.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Camilla Lindell; [2020]
  Nyckelord :communication; palliative care; pain; profound knowledge; förbättringskunskap; kommunikation; palliativ vård; smärta;

  Sammanfattning : Syftet var att förbättra omhändertagandet av palliativa patienter i det sena skedet av palliativ vård på ett akutsjukhus med fokus på smärtskattning/registrering, antal brytpunktssamtal, efterlevandesamtal och användandet av det Svenska palliativregistret. Förbättringsarbetet kopplades till en studie vars syfte var att undersöka medarbetarnas erfarenheter av att arbeta med stöd av en palliativ omvårdnadskonsult. LÄS MER