Sökning: "budget stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden budget stöd.

 1. 1. Med rätt stöd hade allting löst sig, eller? : Enhetschefers syn på de nedskärningar som sker inom LSS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :budget; consequences; cuts; middle manager.; budget; enhetschef; handlingsutrymme; konsekvenser; nedskärning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats byggs på de besparingar som sker inom lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. Lagen antogs för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, men även för att ge en möjlighet till självbestämmande och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Särskilda dilemman : En kvalitativ studie kring organiseringen av särskilt stöd i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Christoffer Bayard; [2021]
  Nyckelord :Särskilt stöd; rektorer; specialpedagoger; elever i behov av särskilt stöd; organisering; resurser; dilemma; faktorer till särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att bidra med kunskap och förståelse om rektorer och specialpedagogers uppfattning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Detta för att vidare undersöka hur organisatoriska förutsättningar kan påverka elever i behov av särskilt stöd och att inte alla elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de är berättigade till. LÄS MER

 3. 3. Avtal och avhjälpandeansvar - en studie om civilrättsliga avtals betydelse för fördelningen av avhjälpandeansvaret i 10 kap. MB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Nylander; [2021]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Offentlig rätt; Miljörätt; Förorenade områden; Avhjälpandeansvar; Efterbehandling; Avhjälpande; Regresstalan; 10 kap. MB; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förorenade områden har länge varit ett stort miljöproblem i Sverige. Kostnaden för att avhjälpa föroreningsskador är ofta stor. I syfte att undvika att sådana kostnader belastar stadsbudgeten har regler om avhjälpandeansvar förts in i 10 kap. MB. LÄS MER

 4. 4. DEN KOMMUNALA REVISIONSPROCESSEN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alina Sjöberg; Matilda Wästefors; [2021]
  Nyckelord :The municipal audit; The audit process; expert auditor assistant; the elected auditor; Kommunal revision; revisionsprocess; sakkunnigt biträde; förtroendevald revisor;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att granska den kommunala verksamheten är det viktigaste organet den kommunala revisionen, en revisionsfunktion som består av minst fem förtroendevalda revisorer och deras sakkunniga biträde. De förtroendevalda revisorerna ska fungera som ett demokratiskt kontrollinstrument, deras sakkunniga biträde fungerar således som ett professionellt stöd till revisionsgruppen. LÄS MER

 5. 5. När viljan inte räcker till : En kvalitativ studie om första linjens chefers upplevelser av arbetsrelaterade möjligheter för hälsofrämjande arbete inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sandra Lundgren; [2021]
  Nyckelord :First line managers; a sense of coherence; Health promotion; Social administration; SOC; qualitative; Första linjens chefer; Hälsofrämjande arbete; Kvalitativ; Känsla av sammanhang; Socialförvaltningen;

  Sammanfattning : Hälsofrämjande arbete är en gren inom folkhälsoarbete. Arbetsplatsen är en arena som kan agera som stödjande miljö och där hälsofrämjande arbete kan bedrivas. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatserna inom socialförvaltningen kan bedrivas med hjälp av teorin KASAM. LÄS MER