Sökning: "building and construktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden building and construktion.

 1. 1. "Bygg och konstruktion finns väl på alla förskolor?" : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattning av bygg och konstruktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; engenering; building and construktion; Förskola; förskollärare; teknik; bygg och konstruktion;

  Sammanfattning : Teknik är ett väldigt brett ämne och denna uppsats har valt att rikta in sig på bygg ochkonstruktion. Forskning visar att förskollärare finner begreppet teknik svårdefinieratoch hur arbetet med bygg och konstruktion ska belysas i svensk förskola finns detytterst lite forskning om. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk dimensionering av limträkonstruktion : En ekonomisk jämförelse mellan överdimensionering och brandskydd av en limträkonstruktion, för att uppnå gällande brandkrav på bärförmåga.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Niklas Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Structural fire design. Glulam construktion. Fire protection. Load bearing capacity; Brandteknisk dimensionering. Limträkonstruktion. Brandskydd. Bärförmåga;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning av när det är som mest kostnadseffektivt att överdimensionera eller att brandskydda en limträkonstruktion för att uppfylla gällande brandkrav. Syftet med arbetet är att underlätta val av brandskyddmetod på större limträbyggnader, där kostnaderna kan bli väldigt höga beroende på vilken metod som används. LÄS MER