Sökning: "building permit"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden building permit.

 1. 1. Solcellsintegration i fastigheter : Påverkan på nyproduktion och det lokala energisystemet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Anton Sjögren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy system worldwide is under rapid change, and Sweden is not an exception. The market for solar cells has developed significantly over the last five years, and national treaties regarding a fully renewable electricity system by 2040 shows interest in a new energy system. LÄS MER

 2. 2. Utformning av flerbostadshus med avseende på trygghet och trivsel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Lovisa Petersson; Qamar Tarabeih; [2018]
  Nyckelord :design plans; modern planning arrangement; site plan; apartment building; new housing estate; the million homes programme; safety; comfort; visualization; building design; housing adaptation; safe environment; residences; building permit documents; outdoor environment.; utformningsförslag; moderna planlösningar; situationsplan; flerbostadshus; nybyggnation; miljonprogrammet; trygghet; trivsel; visualisering; byggnadsutformning; bostadsanpassning; trygg miljö; bostäder; bygglovshandlingar; utemiljö.;

  Sammanfattning : Bostadsbristen som rådde i Sverige efter andra världskriget löstes genom ett bostadsprojekt som kom att kallas miljonprogrammet. Bostäderna som byggdes höll vid den tiden en hög standard invändigt medan utemiljön ofta bortprioriterades. LÄS MER

 3. 3. Automatisering av bygglovsansökningsprocessen : med stöd av BIM och GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Josefine Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bygglov; digitalisering; bygglovsansökan; automatisering; samhällsbyggnadsprocessen; byggnadsarea; GIS; BIM; FME; IFC; GML; building permit; ACC; automated compliance checking; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sveriges regering satte 2011 upp mål om att bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av bygglovsprocessen har trots det gått långsamt. Bygglovsprocessen idag (2018) är en långsam, dyr och ineffektiv process. LÄS MER

 4. 4. Dagsljus i stadsplaneringen : En fallstudie i Norra Djurgårdsstaden

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonathan Höglund; [2018]
  Nyckelord :daylight; urban planning; Stockholm Royal Seaport; dagsljus; stadsplanering; VSC; Stockholm; Norra Djurgårdsstaden;

  Sammanfattning : Daylight has, since the mid 1900’s, been controlled in Swedish construction when Sweden achieved prosperity in society. Since then, the issue in how you plan for the best daylight conditions has had a number of major changes for it to become today’s functional requirement, controlled by Boverket and its building regulations BBR. LÄS MER

 5. 5. ”Får jag (bygg)lov?” : En observationsstudie om bemötande av kvinnor och män bland medarbetare på en bygglovsavdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emilia Kottorp; Johanna Skoglund; [2018]
  Nyckelord :building industry; customer treatment; gener; gender equality; non-verbal communication; social constructionism; verbal communication; bemötande; byggindustrin; genus; icke-verbal kommunikation; kundbemötande; socialkonstruktionism; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka bemötandet av kunder på en kommunal bygglovsavdelning, ur ett genusperspektiv. Genom icke-deltagande observationer av den icke-verbala samt verbala kommunikationen analyserades bemötandet. LÄS MER