Sökning: "bulvanregel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet bulvanregel.

 1. 1. Befrielse från kupongskatt för utländska bolags näringsbetingade andelar - Bulvanregelns och den EU-rättsliga missbruksprincipens inverkan på möjligheten till skattebefrielse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joanna Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; källskatt; kupongskatt; bulvanregel; EU-skatterätt; missbruksprincip; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag kan använda sig av en holdingbolagsstruktur för att vinstförskjutning ska ske mellan koncernbolag i syfte att minska skattebelastningen. I den svenska kupongskattelagen finns ett undantag från källskatt på utdelningar till utländska bolag, som bedöms motsvara ett svenskt aktiebolag, från deras näringsbetingade andelar. LÄS MER

 2. 2. Kupongskattelagens bulvanregel – de lege lata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hampus Kinderdal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER