Sökning: "burden of proof"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden burden of proof.

 1. 1. Boutredningsmannaförfarandet - Ställningen i förhållande till dödsbodelägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Ekonomisk familjerätt; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När någon går bort försvinner inte det den avlidne efterlämnar sig automatiskt. Ett dödsbo bildas som omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt sett kommer dödsboet att förvaltas av dödsbodelägarna, det vill säga de som på något sätt kommer ha del av det som ingår i dödsboet genom arv eller genom testamente. LÄS MER

 2. 2. Återställande av försutten tid : En analys av Högsta domstolens praxis i två typsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Lindner; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; särskilda rättsmedel; återställande av försutten tid; laga förfall;

  Sammanfattning : Pursuant to Chapter 58 Section 11 of the Swedish Code of Judicial Procedure, he who has missed the time applicable to, inter alia, appeal against a court’s judgement, may have the time restored, given that he had legal excuse for not appealing. Through an analysis of the Swedish Supreme Court’s extensive case-law, this essay provides general guidelines as to what constitutes legal excuse in two common situations and what the applicant has to do to fulfill his burden of proof. LÄS MER

 3. 3. Compensatio lucri cum damno - Tillämpningen av avdrag för fördelar vid skadeståndets bestämmande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Hartmeier; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med stöd av den skadeståndsrättsliga principen om compensatio lucri cum damno kan fördelar som följts av en skada komma att avräknas skadeståndet. Detta i syfte att inte överkompensera den skadelidande. Syftet med denna uppsats har varit att, genom en rättsdogmatisk metod, redogöra för principens närmare innebörd. LÄS MER

 4. 4. Den systematiserade prövningen av sexuell läggning - En kritisk analys av bevisprövningen inom den svenska asylrätten med fokus på flyktinggrunden sexuell läggning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ekberg; [2019]
  Nyckelord :migrationsrätt en. migration law ; förvaltningsrätt en. administrative law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda bevisprövningen för asylsökande med flyktinggrunden sexuell läggning. Fokus har varit att granska den praktiska tillämpningen och vilka värderingar Migrationsverket och migrationsdomstolarna gör när den enskilda ska bevisa sin sexuella läggning. LÄS MER

 5. 5. Hellre fria än fälla - En granskning av beviskravet och alternativhypoteser i brottmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ikram Asry; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminallaw; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar beviskravet i brottmål och alternativa hypoteser i förhållande till åklagarens gärningspåstående. Beviskravet innebär att rättens övertygelse om den tilltalades skuld ska vara ställd bortom rimligt tvivel. Eftersom att lagreglering saknas om beviskravet har detta fastställts i praxis. LÄS MER