Sökning: "bureaucrats"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet bureaucrats.

 1. 1. Att stå i medias fokus - en kvalitativ intervjustudie om medias bevakning av intensivvården under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellinor Ekdahl; Dennis Morton; Embla Starke Sundén; [2021-02-05]
  Nyckelord :Covid-19; journalism; intensive care unit; media; professional identity;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find out whether increased media attention in relation to the covid19 pandemic of 2020 has any effects on the staff of intensive care units in Sweden. And if itin any way shapes the professional identity of the healthcare workers at the units. LÄS MER

 2. 2. Understanding implementation gaps in honour-related violence & oppression policy : A case study exploring the promises and pitfalls faced by teachers when implementing policy in a Swedish school environment  

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Thalin; [2021]
  Nyckelord :Micro-level policy implementation; Street-level bureaucrats; Policy implementation gaps; Honour-related violence and oppression;

  Sammanfattning : Honour-related violence and oppression has been politically prioritised in Sweden during the past two decades. National policies have been formulated, laws adopted, and the school has been identified as a crucial actor for preventing this type of violence at the local level. LÄS MER

 3. 3. ”Jag kan inte göra mitt jobb som i vanliga fall, det gör ju ont i hjärtat någonstans” : En kvalitativ studie om yrkesverksamma på kvinnojourers upplevelser av att arbeta, bemöta och kommunicera med våldsutsatta kvinnor under Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Siri Winblad; Agnes Gran; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; women shelter; men’s violence against women; street-level bureaucrats; discretion; treatment; and communication; Covid-19; kvinnojour; mäns våld mot kvinnor; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; bemötande och kommunikation;

  Sammanfattning : I denna studie har nio semistrukturerade intervjuer genomförts utifrån en kvalitativ studie med yrkesverksamma på kvinnojourer runt om i Sverige. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma på kvinnojourer har upplevt det att arbeta på en kvinnojour samt hur deras bemötande och kommunikation gentemot våldsutsatta kvinnor har påverkats under tiden för pandemin. LÄS MER

 4. 4. Den stressade frontlinjebyråkraten : En kvantitativ studie om lärares stresshantering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Fordner; [2021]
  Nyckelord :Michael Lipsky; street-level bureaucracy; client-processing strategies; coping strategies; teachers; heavy workload;

  Sammanfattning : Michael Lipsky states through his theory of street-level bureaucracy that teachers, among other street-level occupations, often work under a heavy workload due to parameters built into their occupations characteristics and limited resources. Lipsky says that street-level bureaucrats therefor under the influence of their works natural discretion tend to use client-processing strategies to lighten the pressure to make their work situation bearable. LÄS MER

 5. 5. Ett barn i rättens gränsland : En kvantitativ studie om tillämpningen av mellantvånget av socialsekreterare inom utredning barn och unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Josefine Lundin Jernberg; Julia Åsberg; [2021]
  Nyckelord :coercive measures; consequences; neglected children; social work; street-level bureaucrats; gräsrotsbyråkrat; konsekvenser; mellantvång; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se i vilken utsträckning mellantvånget tillämpades i Sverige och om det fanns några samband gällande tillämpning, kunskap och/eller ställningstagande kring mellantvånget. Studien utgår från en kvantitativ metod genom en webbenkät som besvarades av 109 socialsekreterare. LÄS MER