Sökning: "business accounting"

Visar resultat 21 - 25 av 835 uppsatser innehållade orden business accounting.

 1. 21. Becoming a Creative Performer - How creative workers endure in a business-oriented world

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Ellen Brantberg; Anna Loverus; [2020]
  Nyckelord :Creative workers; Accounting; Foucault; Hybrid-identity; Cross-functional teams;

  Sammanfattning : In this thesis we examine how creative workers manage their performance at work, and how they are affected by the tensions between creativity and accounting. By drawing on a cross-sectional interview study we aim to provide a comprehensive understanding for how the creative worker is involved in accounting for creative performance. LÄS MER

 2. 22. Implementeringen av koldioxidsnåla och klimatpositiva benchmarks samt ESG-relaterad transparens i BMR : en kritisk granskning av kommissionens föreslagna ändringar av Benchmarkförordningen och dess förenlighet med de åsyftade ändamålen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amelia Botshinda; [2020]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; Benchmark regulation; BMR; benchmark; index; index fund; sustainable investments sustainability; environmentally friendly; ESG; Environmental Social Governance; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparency; benchmark statement; market abuse regulation.; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; Benchmarkförordningen; BMR; benchmark; referensvärde; riktmärke; index; indexfond; gröna fonder; hållbarhet; miljövänlig; ESG; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investering; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparens; referensvärdesdeklaration; administratör; vilseledande; marknadsmissbruk; marknadsmissbruksförordningen; MAR.;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid präglad av drastiska klimatförändringar och ökade utsläpp av växthusgaser, där klimatångest har kommit att bli ett problem som tycks drabba såväl privatpersoner som företag. Allteftersom vår medvetenhet för samtidens klimathot ökar, har även hållbarhet fått en allt större betydelse för europeiska investerare. LÄS MER

 3. 23. Quantification of a Swedish Digitalization Company´s GHG Emission : A Single Case Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Joakim Rydén; Fabian Sandegård; [2020]
  Nyckelord :Continuous GHG tracking; GHG Protocol; Digitalization; Avoided Emissions; Scope 3; Climate Controlling; GHG Accounting; Kontinuerlig GHG uppföljning; GHG Protocol; Digitalisering; Avoided Emissions; Scope 3; Climate Controlling; GHG Redovisning;

  Sammanfattning : Research shows that the warming of the climate over the last century is extremely likely due to human activities. Furthermore, there is a need for an understanding how business activities counteract or contribute to climate change. In particular, the digitalization industry is often introduced as an important player in climate challenge. LÄS MER

 4. 24. Hur fördelas övervärden vid rörelseförvärv? : En komparativ studie mellan branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Manella Baroji; Jasmine Mankhong; [2020]
  Nyckelord :Business acquisitions; IFRS 3; Goodwill; IAS 38; Intangible assets; industries; Rörelseförvärv; IFRS 3; Goodwill; IAS 38; Immateriella tillgångar; branscher;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: År 2005 infördes standarden IFRS 3 med syfte att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i de finansiella rapporterna angående rörelseförvärv. Genom standarden infördes regler kring identifieringen av immateriella tillgångar för att kunna särskiljas från goodwill och därmed reducera goodwillposten. LÄS MER

 5. 25. How is ESG Affecting Stock Returns? A Portfolio- and Panel Data Analysis of US Firms in the S&P 500

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Per Jonas Partapuoli; Charlotte Breitz; [2020]
  Nyckelord :ESG; HML; S P 500; Momentum; Fama-French Five-factor Model; Portfolio Analysis; Panel Data Analysis; Sustainable Investing; Great Financial Crisis; Business and Economics;

  Sammanfattning : The last two decades, socially responsible investing has emerged such that there is a value in itself to invest responsibly. This paper analyzes the relationship between Environmental, Social, Governance (ESG) and stock returns, and investigate if any of these three individual pillars have a more significant impact during the period 2005 – 2018. LÄS MER