Sökning: "buskar"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet buskar.

 1. 1. Växtartrikedomens svar på restaurering av hävdade gräsmarker : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Elin Bergström; [2021]
  Nyckelord :Abandonment; Europe; Habitat restoration; Plant species richness; Semi-natural grasslands; Traditional management.;

  Sammanfattning : En av de naturtyper med flest antal växtarter i världen är hävdade gräsmarker som är präglade av traditionell skötsel. Denna naturtyp har minskat kraftigt i area och för att förhindra framtida artutdöenden är restaureringsåtgärder viktiga. LÄS MER

 2. 2. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Wahlström; [2021]
  Nyckelord :vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Sammanfattning : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. LÄS MER

 3. 3. Rumslighet på gröna tak : träd och buskar som verktyg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jacob Persson; Robert Kihlander; [2021]
  Nyckelord :gröna tak; intensiva gröna tak; rumsbildning; torktåliga lignoser; urban; stad; gestaltning; green roofs; intensive green roofs; space creating; draught resistant lignoses; urban; city; design;

  Sammanfattning : När städer förtätas blir behovet av grönytor större. Lyfts blicken uppåt finns det massvis med oanvända ytor för växtlighet, det vill säga taken. För att ge tillbaka naturen den exploaterade ytan, kan takets yta fyllas med grönska. LÄS MER

 4. 4. Trygghet bakom stängda grindar? : en undersökning om skillnader i upplevd trygghet hos öppna kontra stängda bostadsgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alva Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :bostadsgård; stängd bostadsgård; öppen bostadsgård; trygghet; open courtyard; closed courtyard; security; courtyard; feel safe; perception of safety;

  Sammanfattning : Bostadgårdar är en delad yta mellan flera människor som bor i samma område och byggnader. Bostadsgården är yta för de boende att använda och vistas på. Det är planerarens uppdrag att göra denna plats välanvänd och omtyckt. Men det kanske viktigaste uppdraget är att göra platsen trygg. LÄS MER

 5. 5. Klimatsmart villaträdgård : Ekosystemtjänster

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Fredriksson; Frida Säfström; [2021]
  Nyckelord :Ekosystemtjänster; grönytefaktor; odling; hårdgjorda ytor; pollinering; vattenhantering; jordmånsbildning; växthus; äng; rekreation; hälsa;

  Sammanfattning : Idag sker ett samspel mellan alla levande organismer, växter och djur som gör det möjligt att våra levnadsbehov kan tillgodoses. Vid nybyggnation av hus är det många som inte tänker på att man kan anpassa villatomten så att den bidrar till en mindre klimatpåverkan. En villaträdgård där hänsyn tagits till ekosystemtjänster kan t.ex. LÄS MER