Sökning: "bygdepeng"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bygdepeng.

  1. 1. Olika faktorers inverkan på vindkraftsetableringar : en jämförelse av tre olika vindkraftsparker

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

    Författare :Matilda Pettersson; [2014]
    Nyckelord :Vindkraft; vindkraftstillägg till översiktsplanen; kommunalt veto; kommunikation; vindkraftsetablering; tillstånd; bygdepeng; media; samråd; tillståndsansökan.;

    Sammanfattning : Sverige har sedan år 2009 det nationella målet att producera 30 TWh vindkraftsenergi, varav 20 TWh ska komma från landbaserad vindkraft. Detta är ett viktigt delmål för att bli ett mindre fossilberoende samhälle och för att minska koldioxidutsläpp och luftföroreningar. LÄS MER