Sökning: "bygg och konstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden bygg och konstruktion.

 1. 1. "Bygg och konstruktion finns väl på alla förskolor?" : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattning av bygg och konstruktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; engenering; building and construktion; Förskola; förskollärare; teknik; bygg och konstruktion;

  Sammanfattning : Teknik är ett väldigt brett ämne och denna uppsats har valt att rikta in sig på bygg ochkonstruktion. Forskning visar att förskollärare finner begreppet teknik svårdefinieratoch hur arbetet med bygg och konstruktion ska belysas i svensk förskola finns detytterst lite forskning om. LÄS MER

 2. 2. Lateral resistance of short piles near slopes - a review of calculation methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Tomas Jönebratt; [2020]
  Nyckelord :Lateral load capacity; Horizontal load capacity; Piles near slopes; Approximate design methods; Soil; Geotechnical engineering; Friction soil; Wind load; Ultimate limit state; Noise screens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid konstruktion av bullerskärmar så väljs vanligtvis pålning som grundläggningstyp. Det finns flera modeller som kan approximera ett krav på minsta pållängd beroende på olika typer jordförhållande och vindlast. LÄS MER

 3. 3. "Jag är beroende av Lego" : En kvalitativ studie om barns upplevelser av bygg och konstruktion i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Annah Pripp; Angelica Melander; [2020]
  Nyckelord :Förskolan; Teknik; Bygg och konstruktion; Upplevelser; Barns perspektiv; Barndomssociologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan beskrivs det att barn i förskoleverksamheten ska erbjudas undervisning i naturvetenskap och teknik. Det beskrivs vidare att barnen ska ges möjlighet till att utveckla sin förmåga av att bygga och konstruera med hjälp av olika material samt genom att ställa frågor, beskriva och samtala. LÄS MER

 4. 4. Optimering av bärande system i flerbostadshus av betong : Hur mycket kan de direkta utsläppen av växthusgaser påverkas?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Anders Jonsson; [2020]
  Nyckelord :concrete; construction; dimensioning; emissions; greenhouse gas; optimization; reinforcement; armering; betong; dimensionering; konstruktion; optimering; utsläpp; växthusgaser;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn stod 2017 för cirka 19 procent av Sveriges totala inhemska utsläpp av växthusgaser. Även om en total minskning av utsläppen från bygg- och fastighetssektorn i Sverige skett mellan 1993–2017 förefaller utsläppen som kan härledas till själva uppförandet av byggnader vara mer eller mindre oförändrade under samma tidsperiod. LÄS MER

 5. 5. Passivhuscertifiering enligt FEBY18 : En utredning av hur BBR:s och FEBY:s kravförändringar påverkar passivhusens lönsamhet

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Komminaho; Maryam Hassan; [2020]
  Nyckelord :passivhus; lågenergihus; FEBY; BBR; VIP-Energy; Bidcon; LCC;

  Sammanfattning : År 2017 stod sektorn bostäder och service för 39 % av Sveriges totala slutliga energianvändning. Det behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg miljöpåverkan för att klara miljökvalitetsmålen på längre sikt. LÄS MER