Sökning: "byggherre"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet byggherre.

 1. 1. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Warid Mustafa; Hala Haidar Ghazi; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; Energianvändning; Uppvärmning; Komfortkyla; Fastighetsel; Kontorsbyggnader; BBR; Miljöbyggnad certifiering; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Energiindexmetoden; Ventilationssystem; Verksamhetsenergi; Värmekapacitet; Köldbryggor; Transmissionsförluster; Energibehov; Värmegenomgångskoefficient;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. LÄS MER

 2. 2. Hur tätt är rätt? : En studie om samexistens mellan dagsljus och förtätning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nadja Iskandarova; Thu Svensson; [2019]
  Nyckelord :daylight; urban density; urban planning; daylight simulation; obstruction angle; sill height; dagsljus; stadsförtätning; samhällsplanering; dagsljussimulering; avskärmningsvinkel; bröstningshöjd;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med urbaniseringen ökar bostadsbristen avsevärt. Som en lösning har förtätning blivit en samhällstrend för att främja ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. LÄS MER

 3. 3. Kommuners bostadsförsörjningsmål i Stockholms län : -och deras förutsättningar att uppnå dem.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Exploatering; Bostadsförsörjning; Stockholm; Byggherre;

  Sammanfattning : Sweden's population is increasing sharply every year, while there is a shortage of housing, not least in Stockholm. The municipality has a plan monopoly and thus has a great responsibility in what is to be built and, according to law, will create guidelines for the housing supply as a complement to the comprehensive plan. LÄS MER

 4. 4. Konstruktionsdokumentation och samordningsproblem inom SWECO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lars Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SWECO structures har genomfört en utredning gällande kraven på konstruktionsdokumentation och hur huvudkonstruktörens samordnande roll ska definieras. I och med otydliga formuleringar i boverkets konstruktionsregler och interna samordningsproblem på SWECO uppstod behovet att definiera hur företaget ska tolka dessa krav och hur samordningen av konstruktionsarbetet kan förbättras. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet i markanvisningstävlingar : Urval, tydlighet och rättvisa

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Ingelmark; Susanna Nettelbladt; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; urban development; land allocation competition; clarity; justice; selection criteria; Social hållbarhet; stadsutveckling; markanvisningstävling; tydlighet; rättvisa; urvalskriterier;

  Sammanfattning : I Sverige idag satsas det allt mer på att bygga hållbara städer, det vill säga mer hållbar stadsutveckling. Hållbarhet har historiskt delats in i tre olika delar: ekonomi, miljö och sociala aspekter. Det finns inte någon allmänt erkänd definition av begreppet social hållbarhet och därför behöver det utforskas. LÄS MER