Sökning: "bygglov"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet bygglov.

 1. 1. "Asså vad fan är det som har hänt?" : En multimodal kritisk diskursanalys av makt- och klassförhållanden i och mellan reality-TV-programmen Arga snickaren och Bygglov.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melinda Fransson; Hanna Åberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exploatering av jordbruksmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Axelson; [2020]
  Nyckelord :Exploatering; MB 3:4; PBL 2:2; jordbruksmark; väsentligt samhällsintresse; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that agricultural land is being exploited has become a more present question and has created a debate regarding the protection of agricultural land. The legislation of this protection is found in Chapter 3 Section 4 of the Swedish Environmental Code (1998:808) which states that agriculture is a national interest. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av bygglovsprocessen : En undersökning bland sökande i Enköpings kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Nidmark; [2020]
  Nyckelord :Building permit process; legislation; customer survey; time-limit; efficiency; digital services; communication; municipality; bygglov; bygglovsprocess; brister; effektivisering; plan- och bygglagen; enkätundersökning; handläggningstid; kommun;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to identify perceived shortcomings in the process of building permits in municipality of Enköping from former customers’ perspective. The study also looked at if the content of the legislation made it difficult for the municipality to improve the process. LÄS MER

 4. 4. Riksintressen för kulturmiljövården – Prövningar i mark- och miljööverdomstolen 2011–2019

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Artéus; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; miljörätt; riksintresse; plan- och bygglagen; miljöbalken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Miljöbalkens hushållningsregler syftar till att ur ett långsiktigt perspektiv säkra tillgången till viktiga mark- och vattenresurser genom ett ändamålsenligt utnyttjande. Företräde ska ges användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. LÄS MER

 5. 5. Detaljplaner som inte har reglerat byggrätten - Hur bedöms dessa planer vid en bygglovsprövning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Due-Boje; [2020]
  Nyckelord :fastighetsrätt; detaljplaner; bygglovsprövning; byggrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis examines detailed development plans and what position detailed development plans have in a future examination of building permits. In the light of a legal dogmatic method, the purpose is to examine if any problems arise when a detailed development plan does not contain building regulations. LÄS MER