Sökning: "byggrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet byggrätt.

 1. 1. Byggnation över användningsgräns mot allmän plats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Sundman; [2019]
  Nyckelord :Detaljplan; allmän platsmark; kvartersmark; plan- och bygglagen; förtätning; förgårdsmark; planbestämmelser; användningsgräns; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The vision when municipalities are planning new areas is to create a feeling of urbanity and create vibrant and safe places. Usually the municipalities have designed the detailed development plan with a space between the public space and the buildings. LÄS MER

 2. 2. Medfinansieringsersättning - och dess tillämpning

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Niklas Karlsson; Mikael Puskas; [2018]
  Nyckelord :Co-financing compensation; land value capture; transport infrastructure; Medfinansieringsersättning; värdeåterföring; transportinfrastruktur;

  Sammanfattning : Det finns betydande behov av att utveckla befintlig och ny transportinfrastruktur i Sverige. Dessa projekt är ekonomiskt utmanande och begränsas ofta av offentliga budgetar. I avsikt att utöka finansieringskapaciteten har värdeåterförande metoder införts som fördelar ansvaret på fler parter. LÄS MER

 3. 3. Värdeåterföring genom medfinansieringsersättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Clara Särnbratt; Martina Johansson; [2018]
  Nyckelord :medfinansieringsersättning; värdeåterföring; exploateringsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since 2009 Swedish municipalities can contribute economically to infrastructural projects conducted by the national government. To better enable municipalities to fund state projects the act of co-financial reimbursement was passed in April of 2017. LÄS MER

 4. 4. Ersättning för servitut som upphävs för att frigöra byggrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anton Grönqvist; [2018]
  Nyckelord :servitut; upphävande av servitut; genomsnittsvärdeprincipen; vinstfördelning; fastighetsreglering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Servitut är ett rättsförhållande mellan fastigheter där den ena fastigheten har rätt att nyttja den andra fastigheten för att komplettera fastighetens behov så att den kan användas funktionellt och ändamålsenligt. En grundregel för servitut är att rättigheten ska gälla tillsvidare. LÄS MER

 5. 5. Risker på en föränderlig nyproduktionsmarknad ur tre perspektiv : byggherrar, kommuner och bostadsköpare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fanny Algstedt; Hilda Skoglund; [2018]
  Nyckelord :Risk; land development; land allocation; building rights; new housing; Risk; markexploatering; markanvisning; byggrätt; nyproduktion;

  Sammanfattning : Since the financial crisis in 2008 housing prices in the greater Stockholm region have beenrising by an average of 8 percent per year and therefor municipalities, developers andbuyers of new production housing have been able to make high profit. This has lead to astrong optimism and a high risk propensity among several parties. LÄS MER