Sökning: "byggrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet byggrätt.

 1. 1. Medfinansieringsersättning - och dess tillämpning

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Niklas Karlsson; Mikael Puskas; [2018]
  Nyckelord :Co-financing compensation; land value capture; transport infrastructure; Medfinansieringsersättning; värdeåterföring; transportinfrastruktur;

  Sammanfattning : Det finns betydande behov av att utveckla befintlig och ny transportinfrastruktur i Sverige. Dessa projekt är ekonomiskt utmanande och begränsas ofta av offentliga budgetar. I avsikt att utöka finansieringskapaciteten har värdeåterförande metoder införts som fördelar ansvaret på fler parter. LÄS MER

 2. 2. Värdeåterföring genom medfinansieringsersättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Clara Särnbratt; Martina Johansson; [2018]
  Nyckelord :medfinansieringsersättning; värdeåterföring; exploateringsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since 2009 Swedish municipalities can contribute economically to infrastructural projects conducted by the national government. To better enable municipalities to fund state projects the act of co-financial reimbursement was passed in April of 2017. LÄS MER

 3. 3. Varför blir inte detaljplanelagd mark för bostadsändamål bebyggd?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Zine Abdulla; [2018]
  Nyckelord :Housing; detailed development plan; construction right; housing supply; economy; Bostäder; detaljplan; byggrätt; bostadsförsörjning; ekonomi;

  Sammanfattning : Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018, ett resultat av en nationell undersökning av bostadsmarknaden i Sverige, råder det underskott på bostäder i 243 av Sveriges 290 kommuner. För att möta en ökad efterfrågan av bostäder behövs ett ökat bostadsbyggande. LÄS MER

 4. 4. Ersättning för servitut som upphävs för att frigöra byggrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anton Grönqvist; [2018]
  Nyckelord :servitut; upphävande av servitut; genomsnittsvärdeprincipen; vinstfördelning; fastighetsreglering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Servitut är ett rättsförhållande mellan fastigheter där den ena fastigheten har rätt att nyttja den andra fastigheten för att komplettera fastighetens behov så att den kan användas funktionellt och ändamålsenligt. En grundregel för servitut är att rättigheten ska gälla tillsvidare. LÄS MER

 5. 5. The Sky is the Limit - En studie av vertikal förtätning och dess projektpåverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johanna Malmberg; Jenny Lindén; [2017]
  Nyckelord :vertikal förtätning; förtätning; påbyggnad; bostadsutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige präglas idag av en stark urbaniseringstrend, där inflyttning främst sker till våra tre storstadsregioner. Ett problem som försvårar urbaniseringen är att utbudet av bostäder inte möter den stora efterfrågan som uppstått. Byggbar mark i centrala lägen betraktas dessutom ofta som fullt ianspråktagen. LÄS MER