Sökning: "byggregler"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet byggregler.

 1. 1. Hinder i ett expanderande Göteborg - en kvalitativ studie om hur tillgängligheten påverkas för personer med nedsatt rörelse- och synförmåga under ett byggskede

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Törnblad; Elin Wahlström; [2020-08-29]
  Nyckelord :Byggskede; byggregler; upplevd tillgänglighet; nedsatt rörelseförmåga; Construction phase; building laws; perceived accessibility; reduced mobility;

  Sammanfattning : In larger cities it often goes on some kind of construction work, big or small. Construction places can be difficult to get past, as they contain temporary solutions such as diversions of walkways. For individuals with a disability, this can have a significant impact on their day and hamper their ability to fully participate in the community. LÄS MER

 2. 2. Fuktsäkring av trästommar : Förslag till rekommendationer för att fuktsäkra träkomponenter före, under och efter montageprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Matas Menkis; Andreas Björklund; [2020]
  Nyckelord :Fukt; Fuktskador; Trä; Trästomme; Mögel; Mikrobiell påväxt; Temperatur; Montage; Åtgärder; Fuktsäkring; Väderskydd.;

  Sammanfattning : Att bygga med trästommar är något som blir allt vanligare i takt med att medvetenheten om byggbranschens klimatavtryck ökar. Men att bygga med trä medför problem eftersom trä är ett organiskt material som är känsligt för mikrobiell påväxt till följd av fuktiga miljöer. LÄS MER

 3. 3. Att projektera för demontering : Intervjustudie och metodförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Frida Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Projektering för demontering; återvinning; återanvändning; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Den globala klimatkrisen är mer aktuell än någonsin och internationella mål reglerar utsläpp av växthusgaser, avfallshantering och återvinning. I Sverige står byggbranschen för både mer än 20 procent av landets utsläpp av växthusgaser och ger upphov till 30 procent av allt avfall. LÄS MER

 4. 4. Konvertering av outnyttjade ytor till bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Louise Eriksson; Filippa Wellton; [2020]
  Nyckelord :Konvertering; outnyttjade ytor; byggregler; Svensk Standard;

  Sammanfattning : I Sverige och Uppsala råder det bostadsbrist. Främst är det hyresrätter för personer med låg inkomst som saknas. Samhällsidealet har genom tiderna sett olika ut och det har skett ombyggnader i många äldre bostäder. Ytor i form av gamla butikslokaler, samlingslokaler och vindsförråd står idag ofta tomma. LÄS MER

 5. 5. Svenska fastighetsbolags arbete med miljöcertifiering av byggnader : En kvalitativ studie om lönsamhet, kunskap och bedömningar om likheter och skillnader utifrån fastighetsföretagens omfattning och struktur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Sebastian Fritz; Boris Jovasevic; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; GreenBuilding; SGBC; Miljöcertifikat;

  Sammanfattning : Abstract - Swedish real estate companies’ work with environmental certification of buildings The real estate industry is a major part of environmental degradation throughout the world. It is especially important for real estate companies to work towards minimizing GHG-emissions through more strict construction standards, laws and newly developed cutting-edge technology. LÄS MER