Sökning: "byggsektorn"

Visar resultat 1 - 5 av 375 uppsatser innehållade ordet byggsektorn.

 1. 1. Interkulturell kommunikation i byggprojekt : En studie om kommunikationssvårigheter i projekt

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Mohamed Abdirahman Elmi; Hassan Hagi Omar; [2023]
  Nyckelord :Communication; Competence; Language; Culture; Kommunikation; Kompetens; Språk; Kultur;

  Sammanfattning : Samhället är i ständig utveckling och byggbranschen har till följd av den ökade andelen utländsk arbetskraft i byggsektorn blivit alltmer mångsidig och mångkulturell, vilket har resulterat i ett ökat intresse för kommunikationen i byggprojekt.   Syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen i byggprojekt, speciellt med fokus på kommunikationsproblem som uppstår. LÄS MER

 2. 2. Vad är ett klimatsmart val av material för VA-ledningar?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jakob Thörnqvist; [2023]
  Nyckelord :VA; VA-ledningsnät; VA-projektering; Sweco; klimat; EPD; GWP;

  Sammanfattning : Samtidigt som klimatfrågan är på ALLAS läppar står byggsektorn för 20 procent av växthusgasutsläpp i Sverige. Byggbranschen har tagit fram en gemensam färdplan som styr mot nettnollutsläpp år 2045. LÄS MER

 3. 3. En Jämförelse Av Brännbart Avfall Mellan Två Byggprojekt På Ncc : En fallstudie om hantering av brännbart avfall och dess kostnader samt miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Amin Adel; Armin Roshan; [2022]
  Nyckelord :brännbart material; brännbart avfall; källsortering; fraktioner; sortering; avfallskyltar; ekonomi; miljö;

  Sammanfattning : Idag behöver världen minska utvinningen av jordens resurser på global nivå. FN och världens länder möttes 2015 för att ta fram Agenda 2030, en agenda som bidrar till hållbar utveckling. Med hjälp av Agenda 2030 ska världens länder uppnå ett mål som bidrar till en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 pandemins effekt på fragmenteringen inom byggprojekt : En studie med fokus på ekonomiska konsekvenser

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Slobodan Aleksic; Kasra Papari Sabet; [2022]
  Nyckelord : Fragmentation ; Real Estate ; Pandemic ; Economical consequences ; Fragmentering ; Fastigheter ; Pandemi ; Ekonomiska konsekvenser ;

  Sammanfattning : På grund av utbrottet av Covid-19 pandemin har det skett drastiska förändringar i byggbranschen närdet kommer till sättet att arbeta på då regeringen gick ut med rekommendationer att arbeta på distans.Då byggbranschen redan kännetecknas av att vara fragmenterad och där avståndet mellan projekteringenoch produktionen redan är ifrågasatt, krävdes därför en undersökning för att kunna identifierakommunikationen och integrationen av dem olika aktörerna i byggprojekten före och efter pandeminoch identifiera ifall detta avstånd har bidragit till några ekonomiska konsekvenser på grund av pandemin. LÄS MER

 5. 5. The effect of high-ratio biochar replacement in concrete on performance properties : Experimental study of biochar addition to concrete mixture.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Mina Turovaara; [2022]
  Nyckelord :Biochar; Concrete; Sustainability; Cement; Biochar in concrete; Carbon dioxide; Building industry; Micro-structure; Biokol; Betong; Hållbarhet; Cement; Biokol i betong; Koldioxid; Byggsektorn; Mikrostruktur;

  Sammanfattning : Globally the emissions of carbon dioxide from anthropogenic activities are an issue regarding the future of our planet. Today the building industry is a large contributor with approximately 10 percent of the total emissions coming from energy usage in the building industry, where about 7 percent of the global CO2 emissions are connected to the cement industry. LÄS MER