Sökning: "byråkrati bra"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden byråkrati bra.

 1. 1. "Ingen kommentar" ser inte jag som något bra. : En antropologisk undersökning om förvaltning i Västra Jämtlandsfjällen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Karl Holmberg; [2024]
  Nyckelord :dwelling; jämtland; renskötare; besöksnäring; svenska turistföreningen; förvaltning; byråkrati; multifunktionella landskap; temporalitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur formuläret Organiserad Verksamhet i Renbetesfjäll inom förvaltning i Västra Jämtlandsfjällen förstås och används av människor som arbetar i besöksnäringen och i småföretagande. Med intervjuer som empiriskt material diskuterar studien hur begreppen funktion och struktur är relaterade till dominerande idéer i områdets förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmaktens personaltjänst i svallvågor : En studie med bäring på medarbetarsamtalet i marinen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Patrik Lindgren; Carl Lönnqvist; [2019]
  Nyckelord :staff appraisals; executives; HR-management; bureaucracy; organisational theory; medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; chef; Försvarsmakten; byråkrati; organisationsteori;

  Sammanfattning : I svallvågorna efter det senaste decenniets omstruktureringar och omorganisationer har ansvaret för stora delar av innehållet i personaltjänsten inom Försvarsmakten transformerats. Detta är utgångspunkten för vår induktiva studie genom intervjuer av chefer i marinen, deras erfarenheter och förutsättningar i att kunna effektuera medarbetarsamtalets resultat i form av utvecklingsplaner. LÄS MER

 3. 3. "Vad ska man ha all byråkrati till?" - En kvalitativ studie om styrdokument och riktlinjers betydelse för anställda som arbetar i LSS-boenden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Robin Nordlund; [2019]
  Nyckelord :LSS; Gruppboenden; Brukare; Byråkratisering; Emotionellt arbete; Detaljstyrning och Administration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie riktar sig mot anställda som arbetar i gruppboende som innefattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). I flera sektorer inom den offentliga sektorn sker det en ökad detaljstyrning och den anställde får ett alltmer omfattande administrativt ansvar. LÄS MER

 4. 4. Skolan som aktiebolag : Friskolerektorers och lärares upplevelser av friskolereformen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Joacim Lidman; Linnéa Östberg; [2017]
  Nyckelord :friskolereformen; New Public Management; Freidsons tre logiker; transformativt ledarskap; pedagogiskt ledarskap; konkurrens;

  Sammanfattning : Privatisering av utbildning och hur friskolor faktiskt drivs har länge varit ett debatterat ämne i Sverige. Det är därför angeläget att undersöka hur rektorer och lärare vid gymnasieskolor uppfattar friskolereformen och hur den påverkar deras arbete. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieskolors inköpsprocess : En komparativ fallstudie av kommunala och fristående gymnasieskolors inköpsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Christine Persson; Åberg Sandra; [2016]
  Nyckelord :purchasing; procurement process; procurement; secondary schools; LOU; framework agreement; inköp; inköpsprocess; offentlig upphandling; gymnasieskolor; LOU; ramavtal;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie är Statistiska Centralbyråns uppmärksammande om att kommunala gymnasieskolor har 7000 kronor dyrare kostnad per elev än den fristående gymnasieskolan. En av de bidragande faktorerna till att kostnaden är lägre hos fristående skolor kan vara att de har en mer effektiv inköpsprocess. LÄS MER