Sökning: "byråkrati försvarsmakten"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden byråkrati försvarsmakten.

 1. 1. Sjövärnskåren - Offer för byråkrati eller ovilja att anpassa sig?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Sjövärnskåren; SVK; Försvarsmakten; FM; Sjövärnsposten; Motståndskraft; Värnkraft; Frivilliga försvarsorganisationer; FFO; Offentlig-privat samverkan; OPS; Byråkrati; Konstruktivism; Identitet; Intresse; Regler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Sea Cadet Corps (Sjövärnskåren / SVK) is a unique voluntary organisation with potential to greatly contribute to the Swedish society in times of crisis. The unique feature of SVK being the only voluntary organisation in Sweden that operates in the maritime domain, does not come without problems. LÄS MER

 2. 2. Försvarsmaktens personaltjänst i svallvågor : En studie med bäring på medarbetarsamtalet i marinen

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Patrik Lindgren; Carl Lönnqvist; [2019]
  Nyckelord :staff appraisals; executives; HR-management; bureaucracy; organisational theory; medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; chef; Försvarsmakten; byråkrati; organisationsteori;

  Sammanfattning : I svallvågorna efter det senaste decenniets omstruktureringar och omorganisationer har ansvaret för stora delar av innehållet i personaltjänsten inom Försvarsmakten transformerats. Detta är utgångspunkten för vår induktiva studie genom intervjuer av chefer i marinen, deras erfarenheter och förutsättningar i att kunna effektuera medarbetarsamtalets resultat i form av utvecklingsplaner. LÄS MER

 3. 3. Professionalism och New Public Management i Försvarsmakten : En kvalitativ studie vid Skaraborgs Regemente

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Lars-Erik Midbrandt; Per Hurri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges offentliga förvaltning genomgick under 1980-talet ett stort antal förändringar som till del kan sammanfattas under begreppet New Public Management (NPM). NPM har många influenser från hur privata företag och näringslivet styr sina organisationer. LÄS MER

 4. 4. Lär offentlig sektor vid återinstitutionalisering av policy? : En fallstudie av Sveriges totalförsvars återinstitutionalisering år 2013-2015 utifrån dess två primära representanter Försvarsmakten samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Angelica Bille-Bergman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svensk myndighetsstruktur baseras på de två byggstenarna demokrati och byråkrati där det sistnämnda ska verka som en invaggande trygghet för folket genom dess stabilitet och opartiskhet. (Regeringsformen, 1974) På så sätt ska ett ansvarsfullt hanterande av skattefinansierade medel tillses. LÄS MER

 5. 5. Hur tas moraliskt ansvar : En fråga om förtroende

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Patricia Wall; [2016]
  Nyckelord :Etik; ansvar; byråkrati; luftmakt; attackuppdrag;

  Sammanfattning : Moraliskt ansvarstagande vid användning av luftstridskrafter vid offensiva luftoperationer mot markmål har undersökts genom en kvalitativ textanalys. Försvarsmaktens doktriner, värdegrund, reglementen samt handbok för planering och ledning har undersökts genom en kvalitativ text- och innehållsanalys, för att belysa hur ansvar ges, regleras och möjliggörs att tas. LÄS MER