Sökning: "byråkrati och socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden byråkrati och socialt arbete.

 1. 1. Standardisering för individuell prövning : En kartläggning av kommunala riktlinjer för bistånd till äldreomsorg – funktion och inverkan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sara Wittberg; [2020]
  Nyckelord :municipal guidelines; elderly care; accountability; discretion; bureaucracy; care manager; politician; welfare; kommunala riktlinjer; äldreomsorg; ansvarsutkrävande; handlingsutrymme; byråkrati; biståndshandläggare; politiker; välfärd;

  Sammanfattning : Förutsättningarna mellan Sveriges kommuner skiljer sig, till följd av urbaniseringen, alltmer och skapar olika utmaningar och varierande möjligheter att tillhandahålla välfärden, däribland äldreomsorgen som sedan ädelreformen 1992 åligger primärkommunerna. 2019 beräknades cirka en fjärdedel av Sveriges kommuner att gå med underskott vilket resulterar i neddragningar och sparåtgärder inom välfärden eftersom välfärdens nivå används för att balansera budgeten. LÄS MER

 2. 2. Frihet på gott och ont : En kvalitativ intervjustudie om rollen som volontär i det sociala arbetet med unga

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Düring; [2020]
  Nyckelord :social work; non-profit organization; non-profit sector; volunteer; volunteer work; identity; values; support; socialt arbete; frivilligt arbete; ideellt arbete; ideella sektorn; volontär; volontärarbete; identitet; värderingar; känslomässiga krav; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen om upplevelsen av rollen som volontär inom det sociala arbetet med ungdomar och unga vuxna, genom att beskriva rollen som volontär utifrån upplevelsen av att agera som en ”icke-professionell” hjälpare gentemot sin målgrupp, och att tolka resultaten i relation till tidigare forskning på området. Sex semi-strukturerade intervjuer har genomförts med volontärer från fyra ideella föreningar. LÄS MER

 3. 3. Vem tar helhetsansvaret för personer med dubbeldiagnos? : En kvalitativ studie ur de professionellas synvinkel angående behandling och samverkan mellan kommun och region för personer med samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stina Lundquist; Maria Forsell; [2020]
  Nyckelord :mental health and substance use; comorbidity; double diagnosis; dubbeldiagnos; samsjuklighet; samverkan;

  Sammanfattning : Benämningen dubbeldiagnos är ett vitt begrepp men i denna kontext syftar det på personer som har en psykiatrisk diagnos i kombination med ett dokumenterat och diagnostiserat alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Personer med dubbeldiagnos är en utsatt grupp i samhället med betydligt högre dödlighet än övriga befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap inom äldreomsorg : Enhetschefers och medarbetares perspektiv på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Pernilla Danielsson; Wall Caroline; [2020]
  Nyckelord :social work; leadership; management; municipal elderly care; thematic analysis.; Socialt arbete; ledarskap; chefskap; kommunal äldreomsorg; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att granska ledarskap inom äldreomsorgen och undersöka faktorer som är betydande för att uppnå ett gott ledarskap som enhetschef inom äldreomsorgen. Studien har utförts med kvalitativ metod och empirin har inhämtats med hjälp av åtta semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Socionomstudenten och arbetsgivaren

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Folke Risholm; [2019]
  Nyckelord :Privatisering; offentlig sektor; privat sektor; professionalisering; new public management; Max Weber; Handlingsutrymme; kvalitativ metod; socialt arbete; byråkrati;

  Sammanfattning : Socialt arbete är vad man skulle kunna kalla ett relativt ungt fenomen och ett organiserat arbete mot sociala problem är i Sverige inte mycket äldre än 100 år gammalt. Med det sagt kan man förstå att det sociala arbetets karaktär är under ständig förändring, och förhoppningsvis förbättring. LÄS MER