Sökning: "byråkrati"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet byråkrati.

 1. 1. DET ÄR VI SOM GÖR VERKSAMHETEN - Medarbetares upplevelser och erfarenheter av projekt och implementeringsprocesser inom äldreomsorgen i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Amanda Nylander; [2021-06-30]
  Nyckelord :Offentlig Förvaltning; Medarbetare; New Public Management; Byråkrati; Implementeringsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka implementeringsprocesser vid projekt utifrån ett medarbetarperspektiv. Studien har genomförts för att redogöra för medarbetares upplevelser, erfarenheter och syn på implementeringsprocessen och genomförande av projekt i vård- och omsorgsförvaltningen, äldreomsorgen i en kommunal organisationMax Webers byråkratiteori och New Public Management som organisationsform har använts som teoretiskt ramverk för att analysera empiri. LÄS MER

 2. 2. Dubbel Sjukdom- Delat Ansvar : En studie om samverkan mellan kommun och region gällande samsjuklighet i form av missbruk och psykisk funktionsnedsättning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Michelle Håkansson-Lööf; Carolina Hedqvist Maguiña; [2021]
  Nyckelord :Samsjuklighet; professionella; samverkan; psykisk funktionsnedsättning; missbruk;

  Sammanfattning : Vården av personer med samsjuklighet bygger på samverkan mellan de två huvudmännen kommun och region med delat ansvar. Samverkan i sin tur bygger på professionella inom dessa skilda organisationer. LÄS MER

 3. 3. Religion som kultur? : En tematisk innehållsanalys av romanen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Malin Kullbom; [2021]
  Nyckelord :Ockultur; sekularisering; Johannes Anyuru; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på att identifiera olika framställningar av religion i romanen De kommeratt drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru samt att undersöka hur det religiösa budskapetkan tolkas i ljuset av sekulariseringen och Christopher Partridges teorier om ockultur. För analysenanvändes en tematisk innehållsanalys som genom flera genomläsningar framkallade trehuvudteman i framställningen av religion. LÄS MER

 4. 4. Konventionell eller okonventionell, det är frågan? : En studie om flygvapnets förutsättningar för innovation till stöd för specialoperationer

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mikael Forselius; [2021]
  Nyckelord :military innovation; air force; special operations; special operations forces; adaptation; militär innovation; flygvapnet; specialoperationer; specialoperationsförband; anpassning;

  Sammanfattning : Flygvapnets specialoperationsförband produceras i den konventionella delen av Försvarsmakten vilket innebär högre krav på byråkrati och styrning uppifrån i dess utvecklingsprocesser än okonventionella organisationer. Detta innebär att snabb operativ innovation, som är en framgångsfaktor inom specialoperationer, försvåras. LÄS MER

 5. 5. Specialprofessioner och skolans byråkrati : Specialpedagogers och speciallärares beskrivning om sin roll i skolans organisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Nicklas Troedson; Anna Burman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER