Sökning: "byråkrati"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet byråkrati.

 1. 1. Mellan lärare och ledning: karriärstegsreformens konsekvenser för lärares autonomi i den svenska skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Aron Viklund; [2020-06-29]
  Nyckelord :Karriärstegsreformen; förstelärare; autonomi; profession; byråkrati; New Public Management;

  Sammanfattning : This paper examines the impact of the Swedish first teacher reform on teachers’ autonomy in the Swedish school context. The theoretical perspective is laid down by Freidson, who uses three distinct logics for explaining how work is controlled. LÄS MER

 2. 2. Öppna data ur ett förvaltningsperspektiv - en studie om värdekonflikter i kommunal förvaltning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Karen Nuldén; [2020-06-22]
  Nyckelord :Öppna data; Disruptiv teknologi; Värdekonflikter; Innovation; Byråkrati; Ambidexteritet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida värdekonflikter är en orsak till att Sverige ligger bakom andra länder i frågan om öppna data. Den potentiella konflikt som undersöks är mellan de yrkesgrupper som värdesätter skyddande av information i verksamheten och de yrkesgrupper som värdesätter att verksamheten utvecklar öppna data, samt hur dessa värden balanseras. LÄS MER

 3. 3. SOCIONOMSTUDENTERS ATTITYDER TILL DEN SVENSKA VÄLFÄRDSSTATEN : En kvantitativ studie av Socionomstuderandes attityder till den svenska välfärdsstaten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :välfärdsstat; socionomstudenter; attityder; politik; byråkrati.;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka socionomstudenters attityd till den svenska välfärdsstaten och om attityden hos socionomstudenterna gentemot välfärdsstaten skiljer sig beroende på uppväxtförhållande. Vidare ämnar jag undersöka socionomstudenters kunskaper och inställning till politik och arbetsgivare. LÄS MER

 4. 4. Skolans arbete med extra anpassningar : Ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peter Nilsson; John Ericson; Filip Giselsson; [2020]
  Nyckelord :Adhocrati; byråkrati; extra anpassningar; inkludering; likvärdig utbildning; specialpedagogik; Skrtic´s organisationsteori;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 infördes extra anpassningar i Skollagen (2010:800). Med det ålades skolan krav på tidiga stödinsatser då en elev riskerar att inte uppfylla kunskapskraven i ett eller flera skolämnen. LÄS MER

 5. 5. Standardisering för individuell prövning : En kartläggning av kommunala riktlinjer för bistånd till äldreomsorg – funktion och inverkan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sara Wittberg; [2020]
  Nyckelord :municipal guidelines; elderly care; accountability; discretion; bureaucracy; care manager; politician; welfare; kommunala riktlinjer; äldreomsorg; ansvarsutkrävande; handlingsutrymme; byråkrati; biståndshandläggare; politiker; välfärd;

  Sammanfattning : Förutsättningarna mellan Sveriges kommuner skiljer sig, till följd av urbaniseringen, alltmer och skapar olika utmaningar och varierande möjligheter att tillhandahålla välfärden, däribland äldreomsorgen som sedan ädelreformen 1992 åligger primärkommunerna. 2019 beräknades cirka en fjärdedel av Sveriges kommuner att gå med underskott vilket resulterar i neddragningar och sparåtgärder inom välfärden eftersom välfärdens nivå används för att balansera budgeten. LÄS MER