Sökning: "byte av revisor"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden byte av revisor.

 1. 1. Varför väljer företag att frivilligt byta revisionsbyrå? : En kvalitativ studie utifrån ett företagsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oscar Sahlén; Eric Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit switch; small companies; private companies; non-mandatory audit firm rotation; Frivilligt byte av revisionsbyrå; små företag; privata företag; frivillig byrårotation;

  Sammanfattning : År 2016 beslutades det om ett byrårotationskrav för företag av allmänt intresse i Sverige som en följd av det revisionspaket som antogs i EU år 2014. Det här kräver att företag av allmänt intresse byter revisionsbyrå minst vart tionde år. Företag av varierande storlek kan dock frivilligt välja att byta revisionsbyrå. LÄS MER

 2. 2. Goodwill : En studie om sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och företagens väsentliga händelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Ömer Abic; Johannes Larsson; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Big bath; Earnings management; Positive accounting theory; Principal agent theory; Goodwill; Impairment; Big bath; Earnings management; Positive accounting theory; Principal agent theory;

  Sammanfattning : Vi har studerat svenska börsnoterade bolag på Stockholmsbörsens largecap-lista som omfattar de största börsnoterade bolagen i Sverige. Syftet med denna studie är att söka samband mellan bolagens nedskrivningar av goodwill och väsentliga händelser. Dessa väsentliga händelser utgörs av byte av revisor och verkställande direktör. LÄS MER

 3. 3. Förändras förekomsten av resultatmanipulering vid frivilligt byte av revisor? : En kvantitativ studie på svenska onoterade företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Nilsson Sjögren; Emelie Woldoff; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Diskretionära periodiseringar; Revision; Frivilligt revisorsbyte; Onoterade företag; Modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Noterade företag omfattas av obligatoriskt revisorsbyte, vilket onoterade företag inte gör. Revisorsbyte och dess påverkan på resultatkvalitet har främst studerats i noterade företag, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den omfattande mängd onoterade företag som finns. LÄS MER

 4. 4. Ingen byrårotation är den andra lik : En komparativ intervjustudie om publika och privata aktiebolags byrårotationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Madeleine Ekedahl; Linda Svensson; [2019]
  Nyckelord :accounting; audit firm rotation; audit firm; redovisning; byrårotation; revisionsbyrå;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns lagstiftning kring att publika och privata aktiebolag ska genomgå revision. Syftet med revision är att granska ett bolags räkenskaper och den förvaltning som sker av styrelse och verkställande direktör. LÄS MER

 5. 5. Vad leder företag till att byta revisor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Behnam Mahajerzadeh-Heidari; Gustaf Hansson; Anton Berggren; [2018]
  Nyckelord :Auditor Change; Regression Analysis; Listed Companies; Auditing Fee; Accounting Practices; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka faktorer till varför företag i Sverige väljer att byta revisorer och även att bidra till tidigare forskning genom att bekräfta eller komplettera tidigare forskningsresultat. Metod: Studiens urval bestod av 94 börsnoterade svenska företag, från Stockholmsbörsens small-, mid- och large cap-listor där 47 hade bytt revisor mellan 2009–2015 och 47 utgjorde kontrollgruppen. LÄS MER