Sökning: "bytesvärde"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet bytesvärde.

 1. 1. FREDSTAN - Kommersialiseringen av Sydöstra city i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Erik Jonsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :det offentliga rummet; platsmarknadsföring; entreprenörsurbanism; bytesvärde; bruksvärde; privaWsering; offentlig-privata samarbeten;

  Sammanfattning : Public space is an indispensable part of all urban spaces and is central to successful placemarkeWng of a posWndustrial city. Public spaces also carry social, economic and symbolicvalues. The planning of these public spaces is oaen achieved though public-privet partnerships.The balance in this relaWonship will manifest in the physical space. LÄS MER

 2. 2. Att tjäna en maskin : En studie av kulturindustrin via Pirandellos roman Kameran går

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Emilie Rask; [2012]
  Nyckelord :Luigi Pirandello; Theodor W. Adorno; Walter Benjamin; värdeförlust; naturbehärskning; objektifiering; kulturindustrin; mekanisering;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är övergripande att undersöka hur den tekniska mekaniseringen av samhället kommit att påverka synen på konstens och kulturens värde, vilket rört sig från det ursprungliga rituella värdet till dagens ekonomiska bytesvärde. Den undersöker även hur detta kom att påverka synen på människan som subjekt, då det inte enbart är det tekniska som innebär en mekanisering utan även samhällssystemet i sig. LÄS MER

 3. 3. Förstå kundens bruksvärde

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

  Författare :Jenny Ekdahl; Jon Sjögren; Malin Stenkilsson; [2007]
  Nyckelord :Bruksvärde; nytta; B2B; Värdekedja; kommunikation; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Abstract “Understand the customers value in use – A multiple case study of three industrial companies” or ”Förstå kundens bruksvärde – En multipel fallstudie av tre industriella företag” brings out the problem that it is easy to assume, what the value is for the customer. The questions asked for this thesis are: • How does the companies in focus, gather information about what effects the customers value in use? • How do the companies use this information in their business? The purpose is to examine how some industrial companies gather information about the customer’s value in use, on the bases from the five activities from Porter and how they can use this information. LÄS MER

 4. 4. En sociologisk studie av piratkopiering och fildelning mellan 1999 och 2003

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Leo Rosenberg; [2006]
  Nyckelord :marxism; piratkopiering; fildelning; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Piratkopieringens explosionsartade utveckling sedan slutet av 1990-talet är ett faktum. Uppsatsens syfte är att undersöka denna utveckling och förklara den med marxistisk teori, varför uppsatsen delvis blir teoriprövande. LÄS MER

 5. 5. Allmännyttig hyresrätt ombildad till bostadsrätt : en studie av de boendes syn på sin bostad samt deras upplevelse av ombildningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Yvonne Ingridsdotier; [2003]
  Nyckelord :allmännyttig hyresrätt; ombildning; bostadsrätt; segregation; gentrifikation; boende inflytande; grannskap; utförsäljning av allmännyttan; Drakenberg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att skildra hur de boende i fastigheten Drakenberg 12 upplevde ombildningen från allmännyttig hyresrätt till bostadsrätt. Därtill har jag studerat de boendes syn på sin bostad, utifrån begreppsparet bruksvärdet kontra bytesvärdet samt huruvida de privatekonomiska motiven ligger till grund för deras ställningstagande. LÄS MER