Sökning: "c -uppsats socionom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden c -uppsats socionom.

 1. 1. ”TVÅ TIMMAR AV AMBIVALENS – Socionomstudenters samtal kring tidigare dömda personers lämplighet att arbeta inom socialt arbete.”

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annika Hjorth; Lisa Pierre; [2009-08-31]
  Nyckelord :diskursanalys; brott; yrkeslämplighet; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån en diskursanalys undersöka hur socionomstudenter resonerar kring huruvida en tidigare dömd person är lämplig att utbilda sig till och arbeta som socionom. Studiens frågeställningar berör frågor kring hur olika bilder av en tidigare dömd person konstrueras, vilka diskurser som därmed framträder och vad dessa diskurser säger om personens yrkeslämplighet. LÄS MER

 2. 2. ”Länken som fattas kedjan” - en studie om ungdomar med utländsk bakgrund och institutionsplaceringar.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Faranack Ahmadi; [2008-02-12]
  Nyckelord :Ungdomar med utländsk bakgrund; Brottslighet; Exil;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka möjliga förklarningar till överrepresentationen av ungdomar med utländsk bakgrund inom vålds- och kriminalitetsstatistiken. I studien ingick två socialarbetare, en auktoriserad socionom från Fagareds ungdomshem och två ungdomar med utländsk bakgrund, även de från Fagareds ungdomshem. LÄS MER

 3. 3. EMDR- metoden

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Gunnela Wejdsten; [2007-10-12]
  Nyckelord :EMDR- metoden; PTSD; Kognitiv terapi; Kognitiv beteendeterapi; Behavioristisk teori; psykodynamisk terapi; REM-sömn;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om EMDR- metoden.En psykoterapeutisk metod som syftar till att bearbeta minnen från traumatiska händelseroch mildra de psykologiska konsekvenserna. Francine Shapiro utvecklade denna metod 1989 för behandling av trauma. LÄS MER

 4. 4. "Framtiden när det gäller möjligheten att få jobb känns hyfsat trygg för min del" - elevers erfarenheter av att studera på omvårdnadsprogrammet samt en kartläggning av deras framtidsplaner

  C-uppsats,

  Författare :Gunilla Svanström; Catarina Lundberg; Eva Björklund; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersköterskans yrkesroll har genomgått många förändringar. Flera undersökningar harvisat att framför allt äldreomsorgen står inför stora utmaningar i framtiden till att kunnarekrytera personal inom vård och omsorg. LÄS MER