Sökning: "c förskola musik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden c förskola musik.

 1. 1. Notvärde : Strategier för rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Svensson Ringbo; [2018]
  Nyckelord :music reading; staff notation; clef notation; music education; symbols; rhythm; rhythmic music literacy; music literacy acquisition; eurythmics; Dalcroze; rytmisk notläsning; noter; rytmik; förskoleklass; förskola; musikundervisning; språkrytmik; språkutveckling; symboler; lästräning; skrivträning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. LÄS MER

 2. 2. Hur kan musik främja utveckling av barns sociala förmågor?

  C-uppsats,

  Författare :Sofia Rimshult; [2011]
  Nyckelord :Musik; social utveckling; förskola; empati;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka och belysa hur musik kan användas som verktyg i barns socialautveckling. De sociala förmågor jag valt att fokusera på, som hämtats ur styrdokument för förskola, är empati,gruppgemenskap/samspel och förståelse för människors lika värde. LÄS MER

 3. 3. Estetik – ett redskap för lärande.

  C-uppsats,

  Författare :Marie Bruus Sörensen; Carina Löfqvist; [2011]
  Nyckelord :Estetik; lustfyllt lärande; lek; musik; ämnesinteg;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Vårt intresse för lärandet via estetiken samt intresset för integreringen mellan de estetiskaämnena och de teoretiska ämnena har avgjort innehållet i vår studie. Vårt syfte med studien är att undersöka hurpedagoger i förskola och grundskola anser sig skapa en bro mellan de teoretiska skolämnen och den estetiskaverksamheten, samt vilken förståelse barn visar för integreringen av de estetiska uttrycksformerna iverksamheterna. LÄS MER

 4. 4. ”VÅGA DIREKT” Ett musikaliskt fortbildningspaket för pedagoger inom förskolan

  C-uppsats,

  Författare :Caroline Hernberger; Magnus Stranne; [2011]
  Nyckelord :Fortbildning; musik; förskola; barnrösten;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är skapande och utvärdering av ett musikaliskt fortbildningspaket som riktar sig tillpedagoger inom förskolan. Paketet är utvecklat på en musikaliskt grundläggande nivå och riktar sig till de somhar lite eller ingen musikalisk erfarenhet. Vi vill med detta paket uppmuntra till mer instrumentspel med barnen iförskolan. LÄS MER

 5. 5. Musik för livet – En kvalitativ studie förskollärares syn på musik i förskolan

  C-uppsats,

  Författare :Jenny Svensson; Miriam Svartborn; [2011]
  Nyckelord :musik; sång; förskola; förskollärare; förskollärar;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hurförskollärare arbetar med musik och hur de ser på sitt arbetssätt. Istudien ingår en kvalitativ undersökning där samtalsintervjuer medfyra utbildade förskollärare i Göteborg delger resultat om hur dessaarbetar med musik i förskolan och hur de använder det som ettpedagogiskt verktyg. LÄS MER