Sökning: "c innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden c innehållsanalys.

 1. 1. Att vårda patienter med smittsamma sjukdomar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Lindahl; Frida Sand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Attitudes; Nurses; Stigma; HIV; MRSA; Hepatitis; HBV HCV;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar benämns i Smittskyddslagen som alla sjukdomar som kanöverföras mellan eller till människor men som inte utgör något större hot mot människors hälsa,exempelvis HIV, MRSA och HBV/HCV. Bemötandet av patienter som bär på MRSA, HIV ochhepatit B och C är inte optimalt och stigmatisering och särbehandling upplevs ofta av patienterna. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser att vårda patienter med blodsmitta

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Michael Carrby; Jakob Lundgren; [2020]
  Nyckelord :blodsmitta; omvårdnad; sjuksköterskor; stigma; upplevelser; blood borne infections; caring; experience; nurse; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta, som i denna litteraturstudie är avgränsat till hepatit B, hepatit C och HIV/AIDS, förekommer världen över och leder till hepatiska och immunologiska sjukdomar. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska för patienter med blodsmitta innebär det att arbeta utifrån de kärnkompetenser som utformats av ICN för att säkerställa en högkvalitativ omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. ”Sustainability can’t be achieved alone.” En innehållsanalys av IKEA:s hållbarhetsstrategi från 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tess Zetterlund; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; IKEA; innehållsanalys; Nussbaum; kapaciteter; mänskliga rättigheter; ansvar; Agenda 2030; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker IKEA:s hållbarhetsstrategi från 2018 med syftet att utforska vilket ansvar som IKEA tar eller skulle kunna ta i relation till mänskliga rättigheter och hållbarhet. IKEA:s hållbarhetsstrategi är förankrad i Agenda 2030 vilket är en internationell agenda för globala mål för hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Hypotermi vid kortare operativa ingrepp : Betydelsen av perioperativ omvårdnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Olsson; Elina Palmhed; [2020]
  Nyckelord :hypothermia; perioperative hypothermia; perioperative nursing; experiences; personcentered care; hypotermi; perioperativ hypotermi; omvårdnadsåtgärder perioperativt; upplevelser; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi är ett tillstånd med en kroppstemperatur ≤ 36°C som uppstår hos ca 70% av alla som opereras och ger en ökad risk för flertalet komplikationer. Enligt rekommendationer skall monitorering ske vid alla operationer längre än 30 minuter, och kroppstemperaturen bör därför alltid monitoreras perioperativt i samverkan med förebyggande interventioner. LÄS MER

 5. 5. Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital? : En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Enqvist Karapashali; Amanda Mazloomian Svalland; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; voluntary disclosure; knowledge intensive companies; non-knowledge intensive companies; Intellektuellt kapital; frivillig redovisning; kunskapsintensiva företag; icke kunskapsintensiva företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital?- En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företagNivå: C-uppsats, Examensarbete inom företagsekonomiFörfattare: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist KarapashaliHandledare: Peter LindbergDatum: 2020, januari Syfte: Syftet är att undersöka omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i årsredovisningar för svenska börsnoterade företag. Utöver syftet tas även fem problemformuleringar fram som sedan besvaras i studiens slutsats. LÄS MER