Sökning: "c innehållsanalys"

Visar resultat 6 - 10 av 183 uppsatser innehållade orden c innehållsanalys.

 1. 6. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER

 2. 7. Alla människors (o)lika värde : En studie om inkludering av en mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna i sfi-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Therese Wallerström; [2019]
  Nyckelord :sfi; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; normkritisk pedagogik; mänskliga rättigheter; mångfald; diskriminering; sexuell läggning; kön; könsöverskridande identitet och uttryck; funktionsnedsättning; religion eller annan trosuppfattning; etnisk tillhörighet; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka i vilken grad lektionsinnehållet på sfi:s högre nivåer (kurs C och D) överensstämmer med läroplanens värdegrundsuppdrag om att utbildningen ska gestalta alla människors lika värde. Detta undersöks genom att ta reda på om en mångfald av olika personer utifrån diskrimineringsgrunderna inkluderas i sfi-läroböcker samt i övrigt lektionsinnehåll. LÄS MER

 3. 8. Migrant Women, Their Rights There and Here: a qualitative interview study regarding the perception of migrant women's access to rights at their country of origin and country of destination

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Natasha Daszak; [2019]
  Nyckelord :Migrant Women; Women Organisations; Women’s Rights; Narratives; Qualitative Interviews; Central Capabilities; Martha C. Nussbaum; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is based on four interviews, two with individual migrant women and two with female representatives of Swedish women organisations. The purpose of the study is to; understand how the interviewed women perceive migrant women’s access to rights in Sweden and at their country of origin, with the help of Martha C. LÄS MER

 4. 9. Spända muskler och fladdrande hårsvall : En komparativ studie om jämställdheten i SVT:s och Aftonbladets sportrapportering.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Krigsman; Von Eichwald Sebastian; [2019]
  Nyckelord :Sportbladet; SVT Sport; jämställdhet; genus; media; gestaltning;

  Sammanfattning : Titel: Spända muskler och fladdrande hårsvall - En komparativ studie omjämställdheten i SVT:s och Aftonbladets sportrapporteringFörfattare: Linn Krigsman och Sebastian von EichwaldKurs, termin och år: Journalistik GR (C), Examensarbete (15 hp), termin 5, 2019/2020Antal ord i uppsatsen: 11 547Problemformulering och syfte: Att jämföra hur två olika mediers, SVT Sport ochSportbladet, vardagliga sportrapportering ser ut. Samt om och hur rapporteringen ochgestaltningen av dam- och herrsport har förändrats över tid. LÄS MER

 5. 10. The applicability of internationalisation theories to social enterprises

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Federico Giacone; Oscar Ohlström; [2019]
  Nyckelord :Internationalisation; Social enteprises; Sustainable development; Export barriers; SMEs.; Internationalisering; Sociala företag; Hållbar utveckling; Exportbarriärer; Små och medelstora företag.;

  Sammanfattning : Globalisation has challenged small and medium enterprises (SMEs) to internationalise. Consequently, the academic world produced extensive publications on how SMEs approach the internationalisation process and what inhibits their export-based expansion. LÄS MER