Sökning: "c patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade orden c patienter.

 1. 1. Etablering av MALDI-TOF MS och webbaserad referensdatabas för identifiering av dermatofyter och mögelsvamp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Anna Åkerman; Refel Sayfawi; [2018]
  Nyckelord :Fungi; Ascomycetes; Protein extraction; Bruker; MSI; Fungi; Ascomycetes; Proteinextraktion; Bruker; MSI;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att etablera Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry(MALDI-TOF MS) och onlinedatabasen Mass Spectrometry identification platform(MSI) som metod för identifiering av dermatofyter och mögelsvamp. Svamparna inkuberades 3 eller 6 dagar aerobt i 30°C på Sabouraud dextros agar. LÄS MER

 2. 2. En varm patient : Sjuksköterskans omvårdnad och förebyggande av hypotermi i samband med dagkirurgisk operation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marita Johansson; Cathrin Jonasson; [2018]
  Nyckelord :hypothermia; pre-operative warming methods; forced-air warming; anesthesia; quality control; nursing; prevalence studies;

  Sammanfattning : Nästan alla patienter blev hypoterma före, under och efter operation. För att undvika detta vidtog sjuksköterskan olika omvårdnadsåtgärder för att minska risken för oönskad hypotermi. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdsdelirium hos barn : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Torsten Hultqvist; Anna Klingberg; [2018]
  Nyckelord :delirium; barn; intensivvård; integrativ; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Svårt sjuka patienter som behandlas på intensivvårdsavdelning drabbas ofta av intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) vilket leder till ökat patientlidande och ökade vårdkostnader. IVA-delirium är ett akut insättande tillstånd med fluktuerande förlopp. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av delaktighet, information och tillgänglighet efter digital fysioterapi via en interaktiv app : en webbaserad enkätstudie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Gottlind; [2018]
  Nyckelord :fysioterapi; sjukgymnastik; mhälsa; ehälsa; internetbaserad fysioterapi; telerehabilitering; telemedicin; applikationer; smartphone;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser efter digital fysioterapi via en interaktiv app (FT-app) vid smärta i rörelseapparaten. Frågeställningar: I vilken utsträckning upplever kvinnor som har fått digital fysioterapeutisk rådgivning via en interaktiv app delaktighet, information och tillgänglighet? Finns det någon skillnad i ovanstående mellan de som besökt primärvård 2016 (Nationell Patientenkät NPE) och de som fått digital fysioterapi i FT-app? Bakgrund: eHälsa har ökat allt mer i popularitet och digital teknik har potential till att öka tillgängligheten på vårdens tjänster och det finns ett behov av att utvärdera dessa tjänster. LÄS MER

 5. 5. A comparison of surface based and laser based setup for rectal cancer patients in radiotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Sandra Hamid; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : 60 00 cancerfall rapporteras in varje år till socialstyrelsen men där numera fler än hälften botas. Detta eftersom vi blir skickligare inom området och nya behandlingstekniker utvecklas. Rektalcancer, även kallat ändtarmscancer är en cancerform som ökat under de senaste decennierna. LÄS MER