Sökning: "c socialt arbete äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden c socialt arbete äldreomsorg.

 1. 1. Personcentrerad äldrevård : En undersökning om vad som främjar utförandet av en personcentrerad äldreomsorg hos vårdbiträden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marita Lundqvist; [2014]
  Nyckelord :elderly care: human centred; äldreomsorg: personcentrerad: uppgiftscentrerad;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna c-uppsats är den utredning som resulterade i bland annat införandet av en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Enligt denna ska äldreomsorgen bland annat vara personcentrerad. I verkligheten är den dock ofta mer uppgiftscentrerad. LÄS MER

 2. 2. Implementering av salutogent perspektiv i Göteborgs äldreomsorg. En kvantitativ studie av äldreboende- och hemtjänstchefers attityder, behov och förväntningar på det salutogena arbetssättet och implementeringen av detsamma.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dennis Ragnarsson; Christian Skoog; Robert Silva; [2009-10-26]
  Nyckelord :Implementering; organisation; organisationsteori; organisationsförändring och salutogenes.;

  Sammanfattning : Problemområde: På initiativ av äldreomsorgscheferna i Göteborgs 21 stadsdelar beslöt man under 2008 att införa ett salutogent förhållningssätt och perspektiv i äldreomsorgen i Göteborgs stad. Detta beslut var ett svar på de riktlinjer som har aviserats från den statliga nivån där man ville öka brukarinflytandet, få till ett ”friare val” och därmed göra brukarna mer välmående. LÄS MER

 3. 3. "Det sköterskan tycker är viktigast tycker absolut inte chefen…" En kvalitativ studie om enhetschefens och sjuksköterskans förhållningssätt samt den upplevda betydelsen av detta för omsorgspersonal på äldreboende

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Christina Fröjdlund; [2009-10-26]
  Nyckelord :ledarskap inom äldreomsorg; sjuksköterskor; omvårdnadspersonal; äldreboende; salotogenes; patogenes; kommunikation inom organisationer; etik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur enhetschef och sjuksköterska utövar sitt ledarskap samt hur omsorgspersonalen uppfattar och förhåller sig till fenomenet med olika budskap och förhållningssätt, i utövandet av detta ledarskap. Frågeställningarna är följande:1. LÄS MER

 4. 4. Valfrihet och andra vedermödor - en studie om valmöjligheter i dagens äldreomsorg

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Vanja Gustafsson; Kristina Alsefelt; [2009-08-31]
  Nyckelord :valfrihet; rättighet; möjlighet; Äldreguiden;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om valfrihet och rättighet i de äldres boendesituation. Vi har drivit en tes genom uppsatsarbetet, att det finns en diskrepans mellan olika delar och moment i boendefrågan. För att undersöka detta, har vi gjort en enkätundersökning angående äldres uppfattning om utbudet inom äldreomsorgen vad gäller boende. LÄS MER

 5. 5. Salutogent ledarskap - ett (önske)mål. En studie om hur några enhetschefer i äldreomsorgen i Göteborgs stad upplever salutogent ledarskap.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annica Andersson; Catrin Bernhardsson; Lisbeth Olsson; [2009-08-31]
  Nyckelord :Salutogenes; Empowerment; ledarskap; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Informanterna beskrev salutogent ledarskap som fokuserande på möjligheter istället för problem, och att få fram resurserna ur varje individ. De pekade på att de anställda känner större ansvar om de görs delaktiga i arbetets planering. Enhetscheferna hänvisar till vikten av reflekterande tankar på alla nivåer. LÄS MER