Sökning: "c uppsats abstrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden c uppsats abstrakt.

 1. 1. Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Caroline Janlow; [2019]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; arbetstrivsel; lönemodell; provision; real estate agents; work satisfaction; compensation model; commission;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för fastighetsmäklare Nivå: C-uppsats i ämnet fastighetsvetenskap Författare: Caroline Janlow Handledare: Mikael Ottosson Datum: 2019 - januari Syfte: Uppsatsen undersöker vilka faktorer som har betydelse för att fastighetsmäklare stannar kvar i sitt yrke. Metod: Jag har använt både en kvalitativ och en kvantitativ metod bestående av en enkätundersökning samt en djupgående telefonintervju. LÄS MER

 2. 2. Barns rätt att hävda sina rättigheter i Sverige - En argumentationsanalys om barnkonventionens klagomålsmekanism

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Clara Mannheimer; [2015]
  Nyckelord :Keywords: Sweden; CRC; optional protocols; children; rights owners. Nyckelord: Sverige; Barnkonventionen; tilläggsprotokoll; barn; rättighetsinnehavare;

  Sammanfattning : Abstrakt: Barnkonventionen var länge den enda av FN:s kärnkonventioner som inte hade någon klagomålsmekanism, men år 2014 trädde en sådan mekanism i kraft. Denna C-uppsats ämnar belysa diskursen kring barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, om en individuell klagorätt för barn. LÄS MER

 3. 3. Studenter inom akademin som har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beskriver upplevelsen av sin läroprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Kristiansen; [2015]
  Nyckelord :Läroprocess; dyslexi; fenomenografi; hinder; möjligheter; student; läs- och skrivsvårigheter dyslexi.;

  Sammanfattning : AbstraktKristiansen, A. (2010). Studenter inom akademin som har specifika läs- ochskrivsvårigheter/dyslexi beskriver upplevelsen av sin läroprocess. C-uppsats i pedagogik. LÄS MER

 4. 4. Balanserat styrkort : Förhållningssätt och val kring generella och företagsspecifika prestationsmått

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Josefin Eriksson; Christina Forss; [2015]
  Nyckelord :BSC; prestationsmått; finansiella; icke-finansiella; generella; företagsspecifika;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Balanserat styrkort- Förhållningssätt och val av generella och företagsspecifika prestationsmåttNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Christina Forss och Josefin ErikssonHandledare: Tomas Källquist och Stig SörlingDatum: 2015 – JanuariSyfte: Tidigare forskning om prestationsmätning visar en risk att generella prestationsmått favoriseras framför företagsspecifika mått vid utvärderingssituationer. Studiens syfte är att skapa förståelse för förhållningssätt och val kring generella och företagsspecifika prestationsmått inom balanserat styrkort. LÄS MER

 5. 5. Affekt Online: Effekt Offline - Om förtalsliknande företeelser av sexuell karaktär på en digital arena.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melanie Gutman; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; sexualitet; virtuell våldtäkt; ära; kapital; defamation; förtal; ärekränkning; nätkränkningar; näthat; skyddsintresse; Internet; Tendens X; habitus; rättssociologi; online; offline; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legal cases concerning unwanted online publishing of private material have experienced a significant rise in the last few years peaking around 2012 in Sweden, with initial assiduities around the issue being brought about by the “Instagram riots”. Up to this day, there is yet to be a collective term to entirely encompass these cases, and although the specific details differ between each case, there is an apparent common thread in the majority of the assessments – defamation. LÄS MER