Sökning: "c uppsats diskursanalys socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden c uppsats diskursanalys socialt arbete.

 1. 1. Självskadebeteende i media – en diskursanalys om konstruktionen av identitet och kön

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristine Jensen; Katja Männer; [2010-04-22]
  Nyckelord :Självskadebeteende; media; diskursanalys; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur självskadebeteende konstrueras i dagstidningsartiklar. Studien undersöker huruvida man kan tala om en medial produktion av fenomenet. Frågan vår uppsats svarar till är om det finns en medial diskurs och hur den då ser ut. LÄS MER

 2. 2. Felinlärt beteende eller omedvetna motiv - en diskursanalytisk litteraturstudie kring spelberoende utifrån kognitiv beteendeterapi(KBT) samt psykoanalytisk/psykodynamisk teori.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Rellmark; [2010-03-22]
  Nyckelord :Spelberoende; diskurs; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : I takt med att spelberoende alltmer har börjat uppmärksammas och problematiseras i samhället, har det utvecklats olika diskurser kring fenomenet. Hur kan det komma sig att människor utvecklar ett spelberoende? Vilka förklaringar finns? Finns det något gemensamt kulturellt behov i vårt samhälle kring spel om pengar? Syftet med denna uppsats är att undersöka två olika diskurser kring spelberoende – kognitiv beteendeterapi (KBT) samt psykoanalytisk/psykodynamisk teori. LÄS MER

 3. 3. Mindfulness . – behandling, buddhism, meditation? En diskursanalys

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johnny Axelsson; [2009-12-29]
  Nyckelord :Mindfulness; Buddhism; Meditation; Psykologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att försöka förstå vad mindfulness är, vad det kommer ifrån och vart det är på väg. Det kan finnas ett behov av att förstå mer om mindfulness, dels för de som arbetar med det, dels för de som i framtiden kommer att stöta på mindfulness, då inte minst socionomer. LÄS MER

 4. 4. Föräldraskap, ett socialt problem? En diskursanalys från nu och då

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sarah de Man Lapidoth; Katarina Engdahl; [2009-08-28]
  Nyckelord :Diskurs; Föräldraskap; Socialkonstruktivism; Socialt problem;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa och förstå hur fenomenet föräldraskap konstruerats över tid, för att försöka förstå varför föräldraskap idag kräver insatser från riksdag och regering och på så sätt kan liknas vid ett socialt problem. Uppsatsens frågeställningar är: Hur har fenomenet för-äldraskap konstruerats på 1970-talet och idag? Har föräldraskapet även tidigare inneburit problem och hur såg dessa problem i så fall ut? Vilka likheter och skillnader finns det i hur föräldraskapet framställs på 1970-talet och idag? Den metod som använts i uppsatsen är diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars attityder till polisen-en diskursanalys

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jenny Andersson; [2008-06-10]
  Nyckelord :Ungdomar; Attityder; Polis; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att undersöka attityder gentemot polis och rättsväsendet hos ett antal ungdomar i Hammarkullen, ett förortsområde nordöst om Göteborg. Undersökningen fokuserar på vilka diskurser som ungdomarna ger uttryck för och som deras attityder grundar sig på. LÄS MER