Sökning: "c uppsats feminism"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden c uppsats feminism.

 1. 1. Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimoza Shabani; Mehret Mengistab; [2020]
  Nyckelord :islam; kvinnan; imam; religion; feminism; profetens hustrur; hadith; sharia; Mariam-moskén;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den muslimska kvinnans ställning inom islam och hur den har förändrats genom historien. Det är genom historisk kunskap om islam i allmänhet och kvinnans roll i synnerhet, som vi kan förstå vår samtids attityder, tankar och normer kring den muslimska kvinnan. LÄS MER

 2. 2. ”Det kändes lyckligt” : En studie av Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) i ljuset av Epikuros och Lucretius hedonistiska filosofi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Juliana Gristelli; [2019]
  Nyckelord :Kerstin Thorvall 1925-2010 ; Det mest förbjudna; Epikuros 341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. ; Lucretius c:a 95 f. Kr. - c:a 55 f. Kr. ; De rerum natura; epikurism; hedonism; etik; njutning; lust; begär; feminism; kön; genus; kvinnors sexualitet i litteraturen; flickor och kvinnor i litteraturen; intersektionalitet; materialism; lärodiktning; litteratur och filosofi;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och tolkar Kerstin Thorvalls roman Det mest förbjudna (1976) komparativt i ljuset av begrepp från Epikuros (341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och genus i socialt arbete : En forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i det sociala arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Robin Fritz; [2012]
  Nyckelord :leadership; social work. gender; ledarskap; socialt arbete; genus;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i socialt arbete. Syftet med denna forskningsöversikt är att analysera nio vetenskapliga artiklar inom detta område för att få en översikt över ny forskning ifrån 2000-talet. LÄS MER

 4. 4. Abort – mänsklig rättighet? Nej, mord! - En diskursanalys av abortmotståndet i EU

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charlotta Österborg; [2007-05-30]
  Nyckelord :Abortmotstånd; feminism; EU; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka de konservativa krafter som verkar i Europeiska Unionen. För att göra det har jag valt att studera hur de argumenterar mot abort. LÄS MER

 5. 5. Arketyper och gudinnor : en jungiansk analys av två kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Eva Sundberg; [2005]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; C. G. Jung; feminism; arbetsnarkomani; Demeter; arketyp; gudinna; grekisk mytologi; missbruk; spelmissbruk; matmissbruk; gynocentrisk feminism; A. A.; anonyma alkoholister; kvinnovetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och granska hur vissa utvalda delar av den jungianska psykologin kan appliceras och förstås på två vanliga problem som kvinnor kan uppleva.Mina frågeställningar har varit följande:- På vilket sätt kan grekisk gudinnemytologi tolkad ur ett jungianskt psykologiskt perspektiv appliceras och användas på två kvinnor av dagens samhälle?- Hur kan delar av missbruk med avseende på dessa båda kvinnor förklaras med hjälp av ett jungianskt perspektiv?- Vilken roll kan det feminina medvetandet spela i avseende på hur dessa kvinnor upplever sig själva och sin omvärld?Jag har valt att avgränsa mig och fokusera på de områden som rör kvinnor och kvinnors liv, även om de författare som jag har använt mig av i vissa avsnitt har menat att tankegångarna är lika applicerbara och intressanta för och på en man. LÄS MER