Sökning: "c uppsats genus"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden c uppsats genus.

 1. 1. Könsstereotypiska val på grundskolenivå : En studie baserad på intervjuer med elever i årskurs nio angående deras gymnasieval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Damijana Dacic; Marina Simic; [2022]
  Nyckelord :önsstereotyper; grundskoleelever; gymnasieval; könssegregering; utbildning;

  Sammanfattning : Följande arbete ämnar att problematisera och undersöka könsstereotypiska val på grundskolenivå. Uppsatsens syfte är att undersöka hur det kommer sig att högstadieelever har benägenhet att göra könsbegränsade gymnasieval och till vår hjälp kommer vi utgå ifrån följande frågeställning: Vilka faktorer i relation till kön påverkar elever att välja gymnasieprogram? Denna uppsats baseras på tre teoretiska koncept, den första Careership skriven av Phil Hodkinson och Andrew C. LÄS MER

 2. 2. Nyord eller normbrott : En undersökning om förekomsten av anglicismer i elevtexter i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nils Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Svenska; anglicismer; skolan; normbrott; genus; språk; betyg;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förekomsten av anglicismer i 56 elevtexter från gymnasiet. Anglicismerna räknas med hjälp av sex av Stålhammars (2010) tolv typer av lånord och jämförs mot Svensk ordbok, Cambridge Dictionary och Korp 9. LÄS MER

 3. 3. #metoo förändrar svensk affärsmedias ledardiskurs : - ett steg närmare jämställdhet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Gunilla Roos; [2021]
  Nyckelord :Gender; discourse; critical discourse analysis; media; leadership; #metoo;

  Sammanfattning : Enligt agenda 2030 är jämställdhet mellan kvinnor och män en förutsättningför en hållbar och fredlig utveckling. Mycket arbete pågår i politiken och i samhället men olika rapporter och undersökningar visar att det är en lång väg kvar innan vi når målen för jämställdhet. LÄS MER

 4. 4. ”Ska vi ha sex?” : En kvalitativ studie om mottagandet av Brottsoffermyndighetens kampanj “Av fri vilja”

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Nilsson; Amanda Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Gender differences; persuasion; sticky message; attitude change; parasocial relationship theory; Könsskillnader; övertygelse; sticky message; attitydförändring; parasociala relationsteorin;

  Sammanfattning : Titel: “Ska vi ha sex?” - En kvalitativ studie om mottagandet av Brottsoffermyndighetens kampanj “Av fri vilja”     Författare: Emma Nilsson & Amanda Forsberg   Kurs, termin och år: Examensarbete C-uppsats MK094G, VT19   Antal ord i uppsatsen: 14 241   Problemformulering och syfte: I juli 2018 ändrades sexualbrottslagsstiftningen i Sverige och arbetet med att implementera den så kallade “samtyckeslagen” påbörjades. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att implementera lagändringen och gör detta i form av kampanjen “Av fri vilja”. LÄS MER

 5. 5. ”Det kändes lyckligt” : En studie av Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) i ljuset av Epikuros och Lucretius hedonistiska filosofi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Juliana Gristelli; [2019]
  Nyckelord :Kerstin Thorvall 1925-2010 ; Det mest förbjudna; Epikuros 341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. ; Lucretius c:a 95 f. Kr. - c:a 55 f. Kr. ; De rerum natura; epikurism; hedonism; etik; njutning; lust; begär; feminism; kön; genus; kvinnors sexualitet i litteraturen; flickor och kvinnor i litteraturen; intersektionalitet; materialism; lärodiktning; litteratur och filosofi;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och tolkar Kerstin Thorvalls roman Det mest förbjudna (1976) komparativt i ljuset av begrepp från Epikuros (341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. LÄS MER