Sökning: "c uppsats psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden c uppsats psykologi.

 1. 1. The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Jurvanen; [2017]
  Nyckelord :PMDD; work life balance; qualitative; subjective experience; phenomenological approach; burden of illness; PMDS; arbetslivsbalans; kvalitativ; fenomenologisk ansats; sjukdomsbörda; subjektiv upplevelse; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. LÄS MER

 2. 2. Studenter inom akademin som har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beskriver upplevelsen av sin läroprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Kristiansen; [2015]
  Nyckelord :Läroprocess; dyslexi; fenomenografi; hinder; möjligheter; student; läs- och skrivsvårigheter dyslexi.;

  Sammanfattning : AbstraktKristiansen, A. (2010). Studenter inom akademin som har specifika läs- ochskrivsvårigheter/dyslexi beskriver upplevelsen av sin läroprocess. C-uppsats i pedagogik. LÄS MER

 3. 3. Intentionsorienterad Design

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Henrik Olsson; [2015]
  Nyckelord :ProvoTing; Produktdesign; Provotyper; Kritisk Design; Co-design; Designfilosofi; Stress; Socio-psykologi; Deltagande designprocess; Berättarteknik; Argumentation;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är ett resultat av ett examensarbete som fokuserat på design som är kritisk till industrins agenda för att producera en produkt. Den är kritiskt till produktdesignerns roll som bunden till att leverera vad marknaden säger sig önska. LÄS MER

 4. 4. Subliminal priming : Manipulation till att välja en specifik kulör på plastpåse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rickard Nordberg; [2014]
  Nyckelord :priming; subliminal; elections; bag; color; colour; psychology; nordberg; Rickard; mdh; mälardalen; Eskilstuna; Västerås; sps126; behavioral; behavioral; course; hvv; health; care; welfare; essay; c-essay; advertisement; gender; decision making; gender; advertising; perception; marketing; emotion; technique; Swedish law; colors; people; individuals; plastic bag; popcorn; Vicary; manipulation; specific; business; shop; trend; alcohol; choice; Choosing; decision making; behaviour; priming; subliminal; val; påse; färg; kulör; psykologi; nordberg; rickard; mdh; mälardalen; eskilstuna; västerås; sps126; beteendevetenskap; beteendevetare; kurs; hvv; hälsa; vård; välfärd; uppsats; c-uppsats; colour; advertisement; gender; decision making; kön; reklam; perception; marknadsföring; emotion; metod; svensk lag; färger; människor; individer; plastpåse; påse; popcorn; vicary; manipulation; specifik; affär; shop; trend; alkohol; examen; beteende;

  Sammanfattning : Primad information är lättare tillgängligt i minnet och kan således lättare bli igenkänt. Förutsättningar för priming är bland annat subliminal perception, mål, tillförlitlighet, icke vaksamt och icke vanemässigt. Studiens syfte är att få bredare förståelse gällande subliminal primings påverkan. LÄS MER

 5. 5. Strävan efter acceptans - Bloggars inverkan på unga flickors identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :flickor; accepterat; osäkerhet; strävan; blogg; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: I dagens moderna samhälle tillbringas allt mer tid till att vara verksam inom sociala medier. Bloggar som dagligen besöks av unga flickor är ett sätt att se hur andra har det vilket influerar dem till att vilja leva ett problemfritt liv och därför är det intressant att titta närmare på om det påverkar deras identitetsskapande. LÄS MER