Sökning: "c uppsats socialt arbete barn"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden c uppsats socialt arbete barn.

 1. 1. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER

 2. 2. ”Samverka med funktion eller person” en kvalitativ studie om föräldrars upplevelse av Västbussamverkan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lucas Andersson; [2015-01-27]
  Nyckelord :Samverkan; Västbus; föräldrar; ;

  Sammanfattning : Syftet med denna c-uppsats var att undersöka hur föräldrar upplevt samverkanenligt Västbus riktlinjer. Västbus (2012) är en sammansättning av riktlinjer för hurbarn och unga med psykisk, pskykiatrisk och social problematik ska bemötas inomVästra Götalandsregionen. LÄS MER

 3. 3. De omhändertagna barnen - En fallstudie om barns upplevelser av att bli omhändertagna och familjehemsplacerade

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tomas Lindström; Akram Sharifi; [2013-01-25]
  Nyckelord :Anknytning; separation; omhändertagande; familjehemsplacering;

  Sammanfattning : Vi har valt att studera omhändertagandet och familjehemsplaceringen, vi vill även ta reda på om placeringen har betydelse i barnens liv. Under 2011 omhändertogs 6300 barn för vård enligt LVU, av dem var 1200 barn nytillkomna. LÄS MER

 4. 4. Anmälningsplikt -en studie om hur personal på föräldrakooperativa förskolor resonerar kring omsorgssvikt och anmälningsplikt.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Lilja; [2012-02-21]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; Omsorgssvikt; Föräldrakooperativa förskolor; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en kvalitativ studie om hur personal föräldrakooperativa förskolor resonerar kring anmälningsplikt och omsorgssvikt. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur personal på föräldrakooperativa förskolor i Göteborg resonerar kring den anmälningsplikt som ingår i deras arbete utifrån fyra teman gränser, kunskap, samverkan och påverkan. LÄS MER

 5. 5. C- uppsats : Professionellas arbete med barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Lundberg; Sofia Widelund; [2012]
  Nyckelord :Psykisk sjukdom; psykisk ohälsa; föräldrar; barn; utbildning; framtid; professionellt arbete; ansvar; utveckling.;

  Sammanfattning : Professionella har svårt att upptäcka barn till psykiskt sjuka och får på så sätt svårt att informera barnen om vad det innebär att ha en psykiskt sjuk förälder samt att ge hjälp och stöd. Samverkan mellan organisationer runt dessa barn är svag av många olika anledningar såsom tystnadsplikt och sekretess. LÄS MER