Sökning: "c uppsats socialt arbete kvantitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden c uppsats socialt arbete kvantitativ.

 1. 1. Corporate Social Responsibility, CSR, som del av företagens varumärke : Påverkar CSR kunderna vid val av butik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emmeli Ahlin; Sandra Skog; [2013]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; branding; consumer choice; Corporate social responsibility; CSR; varumärke; konsumenters val;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING                                                                                       Titel: Corporate Social Responsibility, CSR, som del av företagens varumärke – Påverkar CSR kundernas val vid butik? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Emmelie Ahlin och Sandra Skog Handledare: Agneta Sundström Datum: 2013 – Maj Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur företag arbetar med CSR som del av varumärket och hur det inverkar på konsumenter vid val av butik. Metod: Studien har tillämpat kvantitativ metod och som stöd för datainsamling har en enkätundersökning genomförts. LÄS MER

 2. 2. Människor och män – En studie om jämställdhetsarbete på förskolan i Göteborg bestående av tre delstudier, en textanalys, en kvantitativ- samt en kvalitativ undersökning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Mossberg; Sara Frisell; [2010-08-12]
  Nyckelord :Jämställdhet; kön; genus; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Det finns sedan 1998, i läroplanen för förskolan, formuleringar som beskriver att förskolan har ett ansvar att främja jämställdhet samt att motverka traditionella könsroller bland barnen. Idag, tolv år senare, är dessa frågor dock anmärkningsvärt inte på något vis en självklarhet på förskolorna i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Polisstudenters attityder till invandrar- och förortsproblematiken i Sverige - En kvantitativ studie om föreställningar, tolerans och polisarbete

  C-uppsats,

  Författare :Madeleine Carlson; [2010-01-29]
  Nyckelord :Polishögskola; invandrare; vi och dem; etnisk särbehandling; riktat polisarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att polisutbildningen tycks spela roll förpolisstudenternas socialisation. Detta ger sig uttryck i studenternas föreställningar om polisensagerande gentemot invandrare och polisstudenternas egen tolerans gentemot invandrare. LÄS MER

 4. 4. Identitet och utbildning. En uppsats om samspelet mellan identitet och utbildning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Magnus Karlsson; Linus Olsson; [2009-12-16]
  Nyckelord :Högskoleutbildning; Identifikation; Social identitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att söka samband mellan studenters identitet och utbildningsområde, vidare att studera vilka faktorer som inverkar såsom personliga egenskaper, socioekonomisk bakgrund, värderingar, härkomst och genus. För att täcka detta syfte har studien följande forskningsfrågeställning: Hur ser ett eventuellt samband ut mellan studenters identitet och utbildning?Undersökningen utgår från en kvantitativ metod där en webbenkät e-postats till studenter på fyra olika utbildningar på Göteborgs Universitet. LÄS MER

 5. 5. Du får inga pengar om du inte… En studie om attityder och krav omkring försörjningsstöd.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mattias Davidsson; Birgitta Skoog; Monica Trägårdh-Falk; [2009-08-31]
  Nyckelord :Försörjningsstöd; Krav; Attityder; Handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syfte Vi vill undersöka attityder och värderingar om försörjningsstöd utifrån de krav som ställs på dem som får försörjningsstöd. Vi vill undersöka skillnader mellan en grupp socialsekreterare och en grupp arbetssökande. LÄS MER