Sökning: "c uppsats sociologi kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden c uppsats sociologi kvalitativ metod.

 1. 1. Fem kvinnors work-life balance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Susanna Isminia Gonzalez Ogalde; [2022]
  Nyckelord :work-life balance; WLB detaljhandel; hjälp och roller.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats har undersökt hur kvinnor som arbetar inom detaljhandeln upplever work-life balance och på vilket sätt begreppet “hjälp” används för att upprätthålla en fungerande vardag. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer där det centrala har varit att analysera upplevelsen av work-life balance. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation - Nyckeln till en god relation : En kvalitativ studie ur ett socialpsykologiskt perspektiv med genus som en interaktiv process. Studien undersöker interaktion mellan kommunikation och konflikt i ett långvarigt äktenskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Pia Maria Englund; Jenny Boquist; [2019]
  Nyckelord :communication; interaction; conflict; long-term marriage; gender; kommunikation; interaktion; konflikt; långvarigt äktenskap; genus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna C-uppsats är gjord vid Karlstads universitet, Sociologi III. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Den metod som använts har varit en induktiv, kvalitativ studie med semistrukturerad intervju och en deskriptiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Colorism bland latina-svenskar : En kvalitativ studie om inom-grupps diskriminering inom den latinamerikanska diasporan i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Romina Caste; Jennifer Norgren Nordin; [2017]
  Nyckelord :Colorism; hudfärg; kvinnor; latinamerika; inom-grupps diskriminering;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i ämnet Sociologi studerar hur kvinnor med latinamerikanska rötter upplever fenomenet Colorism inom den latinamerikanska diasporan och dess möjliga effekter. Effekter som berör både deras egna självbild men också hur de ser och uppfattar andra. LÄS MER

 4. 4. Problematisering av ledarskapsutveckling som en del av ett förändringsprojekt : Kommunledares upplevelser och erfarenheter av ett ledarstödsprogram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Sahlin; Matilda Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna C-uppsats i sociologi har som syfte att problematisera användandet av ett ledarstödsprogram som en del av ett förändringsprojekt. Problematiseringen utgår ifrån fem kommunledares upplevelser av ett ledarstödsprogram med ett genomgående genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Det är vi som är Piratpartiet : - ett system för kollektiv handling

  Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jan-Olof Ruuska; [2010]
  Nyckelord :piratpartiet; melucci; informationsåldern; sociala rörelser; kollektivt handlande; kollektiv identitet; system för handling;

  Sammanfattning : Titel: Det är vi som är Piratpartiet – ett system för kollektiv handling Författare: Jan-Olof Ruuska Handledare: Eva Schmitz Examinator: Lars-Olof Hilding Utbildningssäte: Högskolan i Halmstad Sektion: Hälsa och Samhälle Kurs: Sociologi C, 61-90 hp Delkurs: C-uppsats, 15 hp År: 2010 Syfte: Att beskriva och förstå Piratpartiet utifrån Alberto Meluccis teorier om kollektivt handlande. Teori: Alberto Meluccis teori om kollektivt handlande Metod: Kvalitativ metod, teorinära förhållningssätt, fallstudiedesign Resultat: Piratpartiet beskrivs och förstås i uppsatsen utifrån Meluccis teorier om kollektivt handlande. LÄS MER