Sökning: "c uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden c uppsatser.

 1. 1. Stress i förskolan - ökade krav, ökade sjukskrivningar : En textanalys av C-uppsaster om stress i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Mattias Borg; [2022]
  Nyckelord :stress; preschool; preschool teacher; child group size; staff density and curriculum requirements.; stress; förskola; förskollärare; barngruppsstorlek; personaltäthet; läroplanskrav;

  Sammanfattning : The purpose with this qualitative text analysis is to study entire written C-essays in Sweden,about stress published between 2017 and 2022. The essay is gathered from DIVA using thekeywords “stress + förskola” and “förskollärare + stress” and includes 26 essays. LÄS MER

 2. 2. Akademiskt jag : En korpusundersökning av förstapersonspronomen jag och vi i tre ämneskategorier av studenters c-uppsatser samt refereegranskade vetenskapliga artiklar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Victor Leone; [2022]
  Nyckelord :first-person pronouns; authorial presence; authorial identity; corpus analysis.; förstapersonspronomen; författarnärvaro; författaridentitet; korpusanalys;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan olika bruk av förstapersonspronomen i tre olika ämneskategorier av studenters c-uppsatser och refereegranskade artiklar och, i så fall, hur sambandet ser ut. Därtill vill denna studie undersöka om detta samband kan bero på följande faktorer: skribenters erfarenhet, skilda skrivkonventioner och skilda skrivpraxis i olika textdelar (d. LÄS MER

 3. 3. H.C Andersen en försvarare av sin tids manlighetens ideal, eller blott en vekling? : En analys över hur det manliga och maskulina idealet yttrade sig i Andersens sagor under 1840-talet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Danielsson; [2022]
  Nyckelord :Historia; manlighet; maskulinitet; homosocial konstruktion;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats granskar 8 av H.C Andersens sagor som gavs ut under 1840-talet utifrån två teorier. Den första är teorin innebär att manlighet är en homosocial konstruktion och den andra teori hävdar att skönlitteraturen ger läsaren en bild av vilka normer och värden samhället och författaren hade under den period då verket skrevs. LÄS MER

 4. 4. MOTIVATION I MATEMATIKINLÄRNING HOS SVENSKA GRUNDSKOLEELEVER: En analys av arton svenska studier skrivna mellan år 2005 och 2016

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Maryia Zhaunerchyk; Irina Ramkhen; [2017-05-05]
  Nyckelord :Motivation; grundskola; matematik; matematikdidaktik; forskningsläge; avhandling; examensarbete; analys;

  Sammanfattning : Syfte: Med vår studie vill vi undersöka forsknings- och kunskapsläget i Sverige vad gäller motivation för matematik hos grundskoleelever. Teori: I uppsatsen undersöker vi hur viktig skolmatematiken är och vilken roll spelar motivation för en lyckad inlärning av grundskoleelever. LÄS MER

 5. 5. Rattling Society´s Cage in The Great Gatsby : A Marxist Analysis of Character motivation in The Great Gatsby

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Björn Brox; [2017]
  Nyckelord :Gatsby; Nick; Great Gatsby; Marxist; Marxism;

  Sammanfattning : The Great Gatsby är en berömd roman som först publicerades år 1926 och skrevs av F. Scott Fitzgerald. Den är väldigt kritisk till den Amerikanska drömmen, ett koncept som har blivit starkt kopplat till kapitalismen. Detta gör det lättare att analysera texten från ett Marxistiskt perspektiv trots att marxism aldrig nämns i romanen. LÄS MER